Voor scholen

terug naar het onderwerp

Expertteams binnen PPO regio Leiden

Met de invoering van Passend Onderwijs staat het onderwijs voor de uitdaging om zoveel mogelijk leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, binnen het reguliere onderwijs op te vangen. Scholen maken daarvoor intern met hun team en extern met andere scholen in het samenwerkingsverband afspraken die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat er voor iedere leerling een passende onderwijsplek is. 

In de regio Leiden wordt de ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften georganiseerd door toedelen van extra middelen aan de schoolbesturen (autonome ondersteuning) en het inzetten van expertteams. 

Medewerkers uit het speciaal onderwijs (AED), speciaal basisonderwijs (De Vlieger) en het samenwerkingsverband PPO Leiden werken samen binnen een team (het expertteam) dat laagdrempelig, snel en met heel korte lijnen inzetbaar is binnen de basisondersteuning van de school. 

Deze teams werken voor een groep scholen in een wijk of een dorp. Scholen die samenwerken met één expertteam doen dat op basis van solidariteit. Het belang van de leerlingen staat voorop, ongeacht op welke school ze zitten. 

Ouders worden intensief betrokken en blijven eerst verantwoordelijke als het gaat om de ontwikkeling van hun kind. Zij zijn dan ook automatisch partner in het zoekproces naar het meest optimale onderwijs voor hun kind. Als leerlingen specifieke onderwijsbehoeften hebben zullen ouders niet alleen een belangrijke informatiebron zijn, maar ook (mede) bepalen welke wegen gekozen worden. 

Het expertteam maakt onderdeel uit van de basisondersteuning van de scholen.
De experts zijn zowel beschikbaar voor consultatie en advies als voor handen in de klas. In het  expertteam zit specifieke deskundigheid rondom het kind met een complexe ondersteuningsvraag (voorheen ‘de rugzakkinderen’). Het expertteam richt zich vooral op deze kinderen. Hierbij is ook de inzet van ‘het oude schooldeel van de rugzak’, de euro’s die de school ontvangt op basis van oude LGF-indicaties, een belangrijk deel van de ondersteuning voor deze kinderen. De scholen bepalen welke ondersteuning voor welk kind nodig is en maken in onderling overleg afspraken over waar de experts worden ingezet. De adviseur Passend Onderwijs PPO heeft hierin een coördinerende rol. 

Uitgangspunt van het expertteam is om meer kwaliteit en efficiëntie in de onderwijsondersteuning te realiseren. Leidend daarbij is de vraag: wat is er nodig voor deze leerling in deze klas met deze leerkracht binnen dit team en ondersteuningsstructuur, wil het kind zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen. Door deze expertise dichtbij de school te organiseren, bijna als een onderdeel van het team en het ondersteuningssysteem, stijgt het niveau van de basisondersteuning van de school. 

Centraal staat het handelingsgericht werken waarbij leerkrachten in staat zijn passend onderwijs te bieden op meerdere niveaus binnen hun groep. De focus ligt daarbij op het versterken van de competenties van de leerkracht met daarbij voldoende additionele middelen om deze ambitie ook waar te kunnen maken.

De aanvraag van de ondersteuning, de ondersteuning zelf en de verantwoording over de inzet van het expertteam wordt met zo weinig mogelijk bureaucratie vorm gegeven. Goede en heldere verslaggeving is daarbij een hulpmiddel en geen doel op zich. 

Uiteraard kunnen scholen ook externe deskundigen uit de JGT’s, CJG’s en de onderwijs-begeleiding raadplegen.
Eindverantwoordelijk  blijft in alle gevallen de schooldirecteur. Deze heeft de regie over wat er in de school op het gebied van ondersteuning van de leerlingen gebeurt.

Trefwoorden