Schoolhandboek & Toelaatbaarheidsverklaring

Wat is het Schoolhandboek?

In het schoolhandboek vinden de scholen informatie over de extra ondersteuning van PPO-regio Leiden. Het bevat ook routes, werkwijzen en procedures die de directeuren, intern begeleiders en gedragswetenschappers van de scholen in de regio 2023- 2024 nodig hebben bij het arrangeren.

Formulieren schoolhandboek & toelaatbaarheidsverklaring (Word)

Op deze pagina vindt u alle formulieren & documenten van het schoolhandboek.

Toelaatbaarheidsverklaring

Route naar een Toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs

Een kind dat van het reguliere basisonderwijs naar het speciaal (basis)onderwijs gaat, heeft een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De te nemen stappen om een Toelaatbaarheidsverklaring te krijgen, zijn beschreven in het Schoolhandboek aanvragen TLV’s en arrangementen.

Wil je meer weten over de Toelaatbaarheidsverklaring? Lees dan dit kennisartikel in ons Kenniscentrum.

Bezwaarprocedure toelaatbaarheidsverklaring

Het Samenwerkingsverband PPO- regio Leiden is voorstander van een goede dialoog en een goede communicatie tussen school, ouders en het samenwerkingsverband, waardoor veel problemen voorkomen kunnen worden.

Route van het samenwerkingsverband naar de Commissie

Het samenwerkingsverband beslist of een leerling toelaatbaar is tot het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Wanneer een ouder of het schoolbestuur het niet eens is met het besluit van het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheidsverklaring (tlv), kan zij bezwaar maken bij het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband vraagt daarna advies over hun besluit aan de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring. Deze Commissie geeft advies aan het samenwerkingsverband en met dat advies moet het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsbeslissing heroverwegen.

Procedure in 3 stappen 

  1. Zaak indienen

Het samenwerkingsverband vraagt advies aan Commissie door online een zaak in te dienen. Een ouder of schoolbestuur kan zelf geen zaak indienen bij de Commissie.  Het samenwerkingsverband dient de zaak binnen 2 weken nadat bij haar bezwaar is gemaakt in. Bij het indienen van de zaak levert het samenwerkingsverband documenten aan die nodig zijn voor de Commissie om een advies te kunnen geven.

  1. Zitting

De Commissie behandelt de zaak op een zitting in Utrecht. Partijen lichten hier hun standpunt toe en beantwoorden vragen van de Commissie. Partijen kunnen zich bij de zitting laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde, maar dat is niet verplicht. Leerlingen tussen de 12 en 16 jaar die in staat zijn hun mening te vormen, mogen aan het begin van de zitting aanwezig zijn.

  1. Uitspraak

Binnen 4 weken na de zitting ontvangen alle partijen een schriftelijk advies van de Commissie. Op basis van dit advies moet het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsbeslissing heroverwegen. Wanneer een ouder of schoolbestuur het niet eens is met het nieuwe besluit van het samenwerkingsverband, kan zij tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht.

Meer informatie? Zie Bezwaarprocedure Toelaatbaarheidsverklaring PPO en https://www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-lbt/