Toegang tot het speciaal (basis)onderwijs

De beste plek voor het kind

Op iedere school zitten kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Vaak kan de school dit zelf prima regelen. Denk bijvoorbeeld aan: het aanpassen van de lesstof aan kinderen met dyslexie, extra 1-op-1 hulp aan kinderen met een taalachterstand en een aanvullende lesmethode voor kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben. Ook kan er externe deskundigheid worden ingeroepen. Soms heeft een kind zoveel, of zo’n specialistische, ondersteuning nodig dat school, ouders en de onderwijsspecialist samen tot de conclusie komen dat een speciale onderwijssetting passender is. 

Toegang tot het S(B)O

Een kind heeft de Toelaatbaarheidsverklaring nodig om naar het speciaal (basis)onderwijs te kunnen gaan. Hieronder vind je de stappen die school, ouders en de onderwijsspecialist van PPO regio Leiden samen zetten om een TLV voor een kind aan te vragen.

Stap 1 Het kind komt in beeld

Er is een kind bij jou op school waar je je zorgen om maakt. Er is altijd eerst overleg binnen de school tussen de leraar, de intern begeleider en eventueel externe deskundigen over de ontwikkeling en hoe het met het kind gaat. Er worden dan concrete afspraken gemaakt over de extra ondersteuning die een kind binnen de school krijgt.

Stap 2 Het kind wordt besproken in een Ondersteuningsteam (OT)

Als er vragen blijven bestaan rond een kind wordt er door de intern begeleider een Ondersteuningsteam georganiseerd. Dit team kan bestaan uit de ouders, de directeur, de leraar, de intern begeleider en de externe organisaties, zoals de jeugdhulp. Ook is er altijd een onderwijsspecialist bij het OT aanwezig. Als het kan neemt het kind ook deel aan het overleg. Samen bespreken jullie welke extra ondersteuning thuis en op school al is ingezet en wat het kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Het overleg kan leiden tot aanvullende afspraken over hulp aan het kind: binnen – of buiten school. Ook kunnen jullie samen tot de conclusie komen dat het zoeken van een plek in het speciaal (basis)onderwijs beter is voor het kind.

Stap 3 Speciaal (basis)onderwijs komt aan tafel

Soms is het niet duidelijk welke speciale onderwijsomgeving een kind precies nodig heeft. In dit geval organiseert PPO een zogenaamd S(B)O-overleg. Ouders en school worden hiervoor uitgenodigd, en vertegenwoordigers van meerdere S(B)O-scholen. De vraag die centraal staat is: welke school kan het beste aansluiten bij wat het kind nodig heeft?

Stap 4 Aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) invullen

Als duidelijk is welke S(B)O-school de best passende ondersteuning kan bieden aan een kind wordt er gesproken over de doelen van de plaatsing. Ook worden er praktische afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de kennismaking en het vervoer. De onderwijsspecialist geeft informatie over het vervolg van de procedure. De school vult het aanvraagformulier TLV in. De ouders geven door het zetten van hun handtekening aan dat ze akkoord gaan met het aanvragen van een TLV voor hun kind.

Vervolg van de procedure in het kort 

De huidige school stuurt de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring aan de toelaatbaarheidscommissie (TLC).  De school maakt hiervoor een dossier aan in het Groeidocument 2.0.  Ook voegen zij hieraan twee deskundigheidsadviezen toe.

De TLC controleert of de procedure voor de aanvraag van de TLV juist is gevolgd en of het Groeidocument 2.0 volledig is. Na hun akkoord wordt de TLV opgemaakt en in het Groeidocument 2.0 gezet. De ouders en de school krijgen een bericht en de overstap naar de nieuwe school kan worden gemaakt.

Meer weten over de Toelaatbaarheidsverklaring?

Neem dan gerust contact op met de onderwijsspecialist die aan jouw school verbonden is.

Bronnen, notities en referenties
1. Dit is het toegangsbewijs voor het speciaal (basis)onderwijs.

Gerelateerde artikelen