Wie is wie

SWV PPO regio Leiden

PPO regio Leiden bestaat uit een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.

Directeur-bestuurder
Vivian Tevreden

Raad van Toezicht
Mevrouw Nicole Teeuwen – Voorzitter
De heer Jan Menting
De heer Erik van der Zandt

Het governance model kent statutair de volgende geledingen:

  • De Raad van Toezicht houdt gevraagd en ongevraagd toezicht op het beleid en de verantwoording van de Directeur-Bestuurder. Daarnaast heeft RvT goedkeuringsrecht op stukken alvorens die naar de ALV of OPR gaan.
  • De Directeur-Bestuurder is integraal verantwoordelijk voor het beleid van PPO regio Leiden. Zij zorgt dat alle geledingen tijdig geïnformeerd worden over voorgenomen beleid en verantwoording van keuzes.
  • De ALV met haar financiële commissie heeft goedkeuringsrecht op stukken als het OSP, de meerjarenbegroting en de verantwoordingsdocumenten. De financiële commissie van de ALV geeft de Directeur-Bestuurder advies bij voorgenomen financieel beleid of bij verantwoordingsdocumenten vanuit het perspectief van bestuurders en schooldirecteuren. Zij informeert de hele ALV over haar adviezen.
  • De OPR heeft vanuit de Wet op de Medenzeggenschap instemmingsrecht op het OSP. Zij vertegenwoordigt het perspectief van de leerkrachten, ib-ers en ouders.
  • De MR heeft vanuit de Wet op de Medenzeggenschap instemmingsrecht op personeelsbeleid van PPO regio Leiden. Zij vertegenwoordigt het perspectief van het personeel dat bij PPO regio Leiden in dienst is.

Naast deze geledingen die in de statuten benoemd zijn kent PPO regio Leiden kringen voor Ib-ers en directeuren. In deze kringen wordt de praktijk van kinderen met ontwikkelingsvraagstukken besproken. Kringen worden ondersteund vanuit de onderwijsspecialisten van PPO regio Leiden. Zij adviseren en denken mee bij de voorliggende vragen. De voorzitters uit de directiekringen komen samen in het Kernteam. Zij spreken 6 wekelijks met de Directeur-Bestuurder met als doel de perspectieven vanuit de werkvloer goed voor het voetlicht te brengen. De kennis, de ervaringen en de signalen vanuit de kringen en het Kernteam vinden we binnen PPO regio Leiden van groot belang. Echter de wet voorziet niet in officieel zeggenschap voor de kringen en het kernteam. Invloed vanuit officiële geledingen kunnen zijn vinden bij de ALV (directeuren) en de OPR (leerkrachten/ib-ers en ouders).

Onze partners

Wij geloven in samenwerking met partners om passend onderwijs voor alle kinderen in de regio Leiden waar te kunnen maken. Die samenwerking is er in vele soorten en maten, soms op bestuurlijk niveau en soms heel uitvoerend op kindniveau.

Meer over onze partners