Daarom de Wet passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 bestaat de Wet passend onderwijs. Het doel van deze wet is voor ieder kind (4 – 13 jaar) een passende plek in het onderwijs zodat kinderen niet (langdurig) thuis komen te zitten. Het uitgangspunt is om altijd te kijken naar de talenten en de kwaliteiten van een kind. Alleen dan is goed te bepalen wat een kind nodig heeft om het beste uit zichzelf te kunnen halen.

Wat betekent dat concreet?

Goede basisondersteuning op de eigen school

De scholen in een bepaalde regio bieden basisondersteuning: ondersteuning die ongeacht specifieke behoeften van leerlingen op de school wordt geboden. De scholen bepalen samen wat er onder de basisondersteuning valt. Bijvoorbeeld: hulp voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie, programma’s gericht op (het voorkomen van) gedragsproblemen etc.. Veel kinderen hebben hier genoeg aan en komen met die ondersteuning prima mee met het lesprogramma in de klas.

Extra ondersteuning voor een kind op de eigen school

Naast de basisondersteuning kan een school aan een kind extra ondersteuning bieden wanneer helder is wat de onderwijsbehoeften zijn van een kind. De school kan die extra ondersteuning zelf binnen de school oplossen of hier externe deskundigheid voor inroepen. Vaak is de onderwijsspecialist van PPO regio Leiden hier bij betrokken en denkt met de school mee wat de mogelijkheden zijn. Veelal kan extra ondersteuning het onderwijs op de school passend maken en kan een kind het lesprogramma goed volgen.

Extra ondersteuning voor een kind op de eigen school niet toereikend

Voor sommige kinderen is de extra geboden ondersteuning op de eigen school niet genoeg. Het kind heeft vanuit zijn onderwijsbehoefte toch andere of extra ondersteuning nodig die de school zelf niet kan bieden. Samen met de onderwijsspecialist van PPO regio Leiden bespreken we welke school beter past. In sommige situaties is het speciale onderwijs of het speciaal basisonderwijs een betere leeromgeving voor een kind.

ppo_leiden_schoolplein

PPO regio Leiden: samenwerken voor de beste plek voor ieder kind

PPO regio Leiden is het samenwerkingsverband van én voor de scholen in de regio Leiden. Dit zijn alle basisscholen en hun schoolbesturen die samenwerken om alle kinderen passend onderwijs te kunnen bieden. De schoolbesturen hebben met elkaar afspraken gemaakt om passend onderwijs voor de kinderen in deze regio te realiseren.

Wij werken samen met de basisscholen in de regio Leiden en we kennen elkaar op bestuurlijk-, directie- en uitvoerend niveau. Wanneer er iets met een kind aan de hand is gaat dit vaak eerst alleen de leraar en de ouders van het kind aan. Wij komen pas aan tafel op het moment dat de school ons er bij vraagt om advies of ondersteuning bij het passend maken van het onderwijs.

Dit doen wij

  • Onze onderwijsspecialisten zijn 1-op-1 gekoppeld aan een wijk/gemeente en de scholen die hier zijn gevestigd. Zo zijn er korte communicatielijnen en bestaat er een hecht netwerk van professionals. Daardoor kunnen kinderen waar zorgen over zijn ook adequaat worden geholpen. We helpen de scholen door hen praktisch advies en ondersteuning te geven. Met de school, het kind en de ouders samen zoekt de onderwijsspecialist naar de best passende onderwijsondersteuning. Meestal is dat binnen de basisschool. Soms kan een speciale (basis)school die passende ondersteuning beter bieden en wordt de route naar een ander school ingezet. Ouders moeten hier altijd toestemming voor geven.
  • We delen onze kennis en ervaring met de leraren en de intern begeleiders op de scholen. Daardoor kunnen zij de kinderen in hun scholen beter ondersteunen. Scholen hebben behoefte aan ondersteuning in de klas. Samen met de schoolbesturen onderzoeken we de mogelijkheden om dit te realiseren.
  • De commissie TLV beoordeelt alle aanvragen TLV voor het speciaal onderwijs (toelaatbaarheidsverklaring). Ook beoordelen zij de arrangementen.
  • PPO regio Leiden werkt samen met de gemeenten om onderwijs en jeugdhulp op elkaar af te stemmen.