klacht

Klachtenregeling

Er samen uitkomen

Het samenwerkingsverband PPO-regio Leiden hecht veel waarde aan een goede dialoog en een goede communicatie tussen school, ouders en het samenwerkingsverband. Hierdoor kunnen veel problemen voorkomen worden. Integraal arrangerend, met ruimte voor ieders perspectief en met oprecht luisteren naar elkaar, komen we in de meeste gevallen tot goede overeenstemming in het belang van het kind. Toch kunnen er meningsverschillen ontstaan over (nagelaten) gedragingen of beslissingen van een medewerker van het samenwerkingsverband die van dien aard zijn dat iemand hier een klacht over wil indienen.

Hieronder vindt u de procedure in 5 stappen

Stap 1 In gesprek over uw klacht

Voordat de formele weg wordt ingeslagen gaan we eerst in gesprek met de indiener. Dit kan een ouder zijn, iemand die op een school(bestuur) werkt of iemand die vanuit een instelling contact heeft met de betrokken medewerker. Het gesprek wordt bij voorkeur eerst gevoerd met de betrokken medewerker van PPO-regio Leiden samen met de teamleider binnen PPO-regio Leiden en/of de directeur-bestuurder. Als de klacht van dien aard is dat een gesprek met de betrokken medewerker niet wenselijk is kan er direct een gesprek met de interne vertrouwenspersoon (de teamleider) plaatsvinden. Hoor- en wederhoor wordt in die gevallen altijd gewaarborgd door de teamleider of de directeur-bestuurder.

Stap 2. Geen oplossing gevonden? Dien dan een klacht in bij de landelijke klachtencommissie. PPO-regio Leiden is aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie Onderwijs (LKC).

Stap 3. De LKC onderzoekt de mogelijkheden voor klachtbehandeling

Wanneer de zaak volledig is ingediend, neemt een medewerker van Onderwijsgeschillen telefonisch contact op met de klager en PPO-regio Leiden. Of, als het samenwerkingsverband al betrokken is geweest bij de klacht, met de persoon over wie de klacht gaat. De medewerker van Onderwijsgeschillen bespreekt welke vorm van klachtbehandeling het best past bij de klacht.

Stap 4. De LKC hoort partijen bij een zitting en geeft een schriftelijk oordeel

Als de Commissie de klacht volgens de formele procedure behandelt, krijgt de persoon waartegen de klacht is ingediend eerst de mogelijkheid om een verweer in te dienen. Daarna bekijkt de Commissie alle documenten en nodigt zij de klager en verweerder uit voor een hoorzitting. De Commissie vindt het belangrijk dat partijen aanwezig zijn op de zitting zodat zij hun standpunt kunnen toelichten en vragen van de Commissie kunnen beantwoorden. Het schoolbestuur mag ook aanwezig zijn bij de zitting, maar ontvangt geen persoonlijke uitnodiging van de Commissie.

Stap 5. Het schriftelijk oordeel en de reactie van het samenwerkingsverband

Na de zitting beoordeelt de Commissie de klacht en verklaart deze gegrond, ongegrond of gedeeltelijk gegrond. Alle partijen ontvangen binnen 4 werkweken na de zitting het schriftelijk advies van de Commissie. Dit advies is niet bindend. Dat betekent dat het samenwerkingsverband niet verplicht is het advies op te volgen, maar dit gebeurt meestal wel. Soms staan in het advies extra aanbevelingen van de Commissie aan het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband moet binnen 4 werkweken na het advies aan de Commissie en klager meedelen of hij het eens is met het oordeel en of hij maatregelen zal nemen.

Meer informatie?

https://www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc/