Pilot nieuwe werkwijze voor informatieoverdracht naar de basisschool

PPO en de gemeenten in de regio Leiden zijn een initiatief gestart om de informatieoverdracht van voorschoolse voorzieningen naar scholen te verbeteren. Afspraken hierover zijn gemaakt in het OOGO, het overleg tussen bestuurders van de gemeenten en PPO regio Leiden. Het hoofddoel van ‘het thema Jonge kind’ in de ontwikkelagenda van het OOGO is: Geen kind komt ‘blanco’ aan op de basisschool. Aan dit initiatief is een onderzoek vooraf gegaan op basisscholen en voorschoolse voorzieningen. Op basis van de uitkomsten is een werkwijze ontwikkeld die we graag willen uitproberen op een aantal voorschoolse voorzieningen in combinatie met basisscholen. We noemen dit ‘De pilot Informatievoorziening.’ We nodigen voorschoolse voorzieningen en basisscholen in de regio Leiden graag uit om deel te nemen aan deze pilot die start in maart 2021 en een kalenderjaar zal duren. Zie ook de flyer onderaan de website.

Wat is het doel van de pilot?
Door effectieve informatieoverdracht vanuit de voorschoolse voorziening naar de basisschool, worden leerlingen ingeschreven op een school die het best past bij hun ontwikkeling. Tevens worden basisscholen voorbereid op de komst en eventuele ondersteuningsbehoeften van de nieuwe leerlingen. Op deze manier bundelen we de expertise van professionals uit zowel voorschoolse voorzieningen als basisscholen ter bevordering van de doorgaande leer- en ontwikkellijn van alle leerlingen.

De nieuwe werkwijze:

 1. Het kind wordt aangemeld bij de voorschool
 2. De voorschool houdt informatie bij over de ontwikkeling van het kind
 3. De voorschool vraagt ouders om toestemming voor het delen van informatie naar de basisschool naar keuze.
 4. Bij toestemming deelt de voorschool informatie met de basisschool kort voordat het kind 3,5 jaar is
 5. De basisschool ontvangt en leest informatie van voorschool voor het intakegesprek dat plaatsvindt wanneer het kind 3,5 jaar is
 6. De basisschool kan zich tijdig voorbereiden op de eventuele ondersteuningsbehoefte van het kind

Onze ambitie?
Wanneer na de evaluatie van de pilot blijkt dat deze manier van werken voor zowel voorschool als basisschool een verbetering blijkt te zijn, streven wij ernaar deze werkwijze vast te leggen in beleid.

Ja, ik neem graag deel aan de pilot! Hoe gaan we te werk?

 • Door op deze link te klikken, komt u bij een vragenlijst waarin je aan kunt geven welke eventuele hobbels er nog niet zijn meegenomen in de huidige vorm van de pilot. Waar mogelijk zullen we deze input verwerken zodat we per maart 2021 met een breed gesteunde pilot kunnen starten.
 • Het invullen van deze vragenlijst is tevens de aanmelding voor deelname aan de pilot. Let op: vul de vragenlijst pas in wanneer je weet wie de vaste contactpersoon van uw organisatie is.
 • Bij deelname aan de pilot is het vereist een vaste contactpersoon aan te wijzen die de schakel zal zijn in de informatieoverdracht tussen de voorschool en basisschool.
 • Bij zowel de voorschool als de basisschool is een vaste contactpersoon vereist om deel te kunnen nemen aan de pilot. Door hiervoor één vaste persoon aan te wijzen, blijft het overzicht van de leeftijden van de kinderen en het moment van de informatieoverdracht en het intakegesprek duidelijk gecoördineerd.

Wat wordt er van de vaste contactpersoon verwacht?

 • De contactpersoon van de voorschoolse voorziening houdt bij wanneer de kinderen 3,5 jaar worden. Op de leeftijd van 3,5 vindt op de basisschool het intakegesprek plaats. Het is dus van belang dat de contactpersoon van de voorschoolse opvang vóór die tijd de informatie deelt met de basisschool waar het kind naar zal overstappen.
 • De contactpersoon van de basisschool controleert of vóór aanvang van het intakegesprek van de leerling de informatie van de voorschool beschikbaar is. Zo niet, zoekt de contactpersoon tijdig contact met de voorschool waar de leerling vandaan komt om de informatieoverdracht te laten plaatsvinden.
 • Van beide contactpersonen wordt verwacht dat zij beschikbaar zijn voor overleg en helder
  communiceren over de momenten van overdracht.

Kernpunten werkwijze pilot informatieoverdracht:

 • Voorwaarde: een vaste contactpersoon bij zowel de voorschoolse voorziening als bij de basisschool is beschikbaar voor de informatieoverdracht

1) Informatieoverdracht vóór intakegesprek. Het intakegesprek vindt plaats wanneer kind 3,5 jaar is.

Uit de inventarisatie is gebleken dat de informatieoverdracht van de voorschoolse voorziening naar de basisschool vaak plaatsvindt nadat het intakegesprek met de ouders gevoerd is. Hierdoor zijn scholen grotendeels afhankelijk van de informatie die de ouders aan de school doorgeven tav de ondersteuningsbehoeften van de leerling.
Aanbeveling: de vaste contactpersonen stemmen af dat het intakegesprek op school bij 3,5 jaar plaatsvindt. Daarbij is het van belang dat de informatieoverdracht vóór de leeftijd van 3,5 heeft plaatsgevonden. Plan de informatieoverdracht liefst zo kort mogelijk op intakegesprek omdat het kind zich nog sprongsgewijs ontwikkelt. Hiermee kan alle kennis die al is opgedaan over de ontwikkeling van het kind op de voorschool ingezet worden om een zo passend mogelijke school te vinden. Hierbij kunnen we bouwen op elkaars expertise.

2) Intakegesprek vóór plaatsing op school

Uit de inventarisatie is gebleken dat leerlingen vooral bij de Leidse scholen al op jonge leeftijd worden aangemeld. Er zit vervolgens veel tijd tussen de aanmelding en het intakegesprek op school. Daarnaast kwam naar voren dat het intakegesprek met de ouders regelmatig plaatsvindt nadat de leerling al op school geplaatst is. Hierdoor kan de schoolkeuze niet afgestemd worden op de ondersteuningsbehoefte van de leerling die tijdens het intakegesprek besproken wordt (liefst op basis van de tijdige informatieoverdracht die dan reeds plaats heeft gevonden).
Aanbeveling: zorg dat het intakegesprek plaatsvindt voordat de leerling definitief op school geplaatst is. Zorg er daarnaast voor dat de informatieoverdracht niet te ver voor het intakegesprek plaats heeft gevonden. Op die manier is de informatie actueel en kunnen de ouders een weloverwogen schoolkeuze maken én kan de school waar de leerling wordt ingeschreven het onderwijs- en ondersteuningsaanbod afstemmen op kan dat wat de leerling nodig heeft.

Wil je deelnemen aan de pilot? Dat kan!
Let op: vul de vragenlijst pas in wanneer u weet wie de vaste contactpersoon van uw organisatie is.
Om deel te nemen, klik hier.

Gerelateerde artikelen