Dit levert de vragenlijst van Perspectief op School iedere school op

Jaarlijks krijgen alle 79 scholen van samenwerkingsverband PPO regio Leiden de vraag om de vragenlijst van Perspectief op School (POS) in te vullen. Meer dan eens horen wij dat scholen dit best een omvangrijke vraag vinden. Dat is zeker waar. Toch is een zorgvuldige ingevulde vragenlijst een belangrijk instrument voor de inspectie, de school, de ouders en hun kinderen. In dit artikel lees je er meer over.

Doelen vragenlijst Perspectief op School
De ingevulde vragenlijsten zijn relevant voor iedere school omdat:

  • De school hiermee voldoet aan de wettelijke verplichting aan de onderwijsinspectie.
  • De school inzicht krijgt in de mate waarin zij voldoet aan de basisondersteuning.
  • De school een overzicht geeft van het ‘dekkend aanbod’ op de verschillende niveaus: het aanbod per school, het aanbod per kring en het aanbod binnen een samenwerkingsverband.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) en ouderrapport zijn wettelijk verplicht

Alle scholen zijn wettelijk verplicht om te voorzien in een Schoolondersteuningsprofiel waarin staat welke ondersteuningsmogelijkheden een school te bieden heeft en hoe die ondersteuning is georganiseerd. Na het invullen van de online vragenlijst van Perspectief op School (POS) hebben scholen direct toegang tot een automatisch gegenereerd Schoolondersteuningsprofiel en een ouderrapport. Zo ontstaat inzicht voor de onderwijsinspectie en voldoet de school aan haar wettelijke verplichting. Ook kunnen de ouders online een ouderrapport genereren. Het ouderrapport is een samenvatting van het SOP die ouders een beknopt overzicht geeft van de ondersteuningsmogelijkheden op de school.

ppo_leiden_meisje_achter_pc

Aandacht voor open vragen

De open vragen in de online vragenlijst zijn erg belangrijk. Door deze vragen zorgvuldig en uitgebreid te beantwoorden vergroten we de kwaliteit van het SOP en het ouderrapport. Uitgebreide toelichting bij de open vragen verkleinen namelijk de kans dat de onderwijsinspectie of ouders nog aanvullende vragen over een school hebben. Het gaat hierbij met name om de vragen die betrekking hebben op de toelichting op de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en toelichting op hoe de ondersteuning is georganiseerd.

Inzicht in mate van aanwezige basisondersteuning en extra ondersteuning

Basisondersteuning
Het invullen van de online vragenlijst in POS geeft een school inzicht in de mate waarin zij voorziet in basisondersteuning en extra ondersteuning. De scholen in een bepaalde regio bieden namelijk soortgelijke basisondersteuning: ondersteuning die ongeacht specifieke behoeften van leerlingen op iedere school wordt geboden. De scholen bepalen samen wat er onder de basisondersteuning valt. Bijvoorbeeld: hulp voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie, programma’s gericht op (het voorkomen van) gedragsproblemen etc..

Extra ondersteuning
Naast de basisondersteuning bieden sommige scholen extra begeleiding aan leerlingen. Die begeleiding omschrijven we als extra ondersteuning. De extra ondersteuning komt ook in de vragenlijst van POS terug. Het bieden van deze vorm van ondersteuning is voor een school niet verplicht. Wel zijn er door de gezamenlijke schoolbesturen binnen het samenwerkingsverband PPO regio Leiden, op basis van de visie, afspraken gemaakt over extra ondersteuning. De school krijgt door het invullen van de vragenlijst zicht op de mate waarin zij aan de gemaakte afspraken voldoen. Het gaat hier expliciet om inzicht en nadrukkelijk niet om een wettelijke verplichting. Dit biedt niet alleen de school, maar ook de kring en de regio, de kans om met elkaar de inrichting van de extra ondersteuning aan kinderen te versterken.

Overzicht dekkend aanbod op school-, kring- en SWV-niveau

Perspectief op School (POS) maakt door alle ingevulde vragenlijsten van scholen inzichtelijk wat op elk niveau de verschillende ondersteuningsmogelijkheden aan leerlingen zijn. Ook maken zij inzichtelijk hoe deze ondersteuning wordt georganiseerd. De rapportages die in POS op te halen zijn, geven een inzicht in verschillen en overeenkomsten tussen scholen, schoolbesturen en kringen. Deze inzichten vormen een mooi startpunt om op alle niveaus met elkaar in gesprek te blijven en van elkaar te leren. Zo blijven we met elkaar constant in ontwikkeling om kinderen passend onderwijs te bieden. De rapportages van POS bieden ook in jouw kring een eenvoudige ingang om hier met elkaar het gesprek over te voeren.

 

Bronnen, notities en referenties
1.
2. Het schoolplan, het inspectierapport en de eerdere versies van de SOP van jouw school maken het makkelijker om de vragenlijst te beantwoorden.

Gerelateerde artikelen