Clusters speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs zijn onderverdeeld in vier clusters. De clusters zijn ingedeeld op basis van de problematiek van de leerlingen.

Cluster 1
Onder cluster 1 valt het onderwijs voor kinderen met een visuele beperking. De belangen van het cluster 1 onderwijs worden vertegenwoordigd door de instellingen Bartiméus en Visio.

AOblad

AOBlad maart ’22
AOBlad juni ’22
AOBlad sept. ’22
AOBlad dec. ’22

Cluster 2
Onder cluster 2 vallen scholen voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum waarbij de focus ligt op communicatie. De belangen van het cluster 2 onderwijs worden behartigd door een landelijke clustervereniging: Siméa.

Cluster 3
Onder cluster 3 vallen de scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen, scholen voor leerlingen met lichamelijke én/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen en scholen voor leerlingen met epilepsie. De landelijke belangenvereniging van cluster 3 onderwijs is het sectorraad gespecialiseerd onderwijs.

Cluster 4
Onder cluster 4 vallen scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen of ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten. De landelijke belangenvereniging van cluster 4 onderwijs is het sectorraad gespecialiseerd onderwijs.

Toelating tot het (voortgezet) speciaal onderwijs
Sinds de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 maken de scholen voor cluster 3 en 4 deel uit van de regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband waar het kind woont geeft een toelaatbaarheidsverklaring af voor leerlingen die het doorverwijst naar het (v)so. De instellingen voor cluster 1 en 2 werken met eigen aanmeldpunten die de toelaatbaarheid tot het (voortgezet) speciaal onderwijs of de ondersteuning op het regulier onderwijs organiseren.

Speciaal basisonderwijs
Speciaal basisonderwijs (sbo) behoort niet tot het speciaal onderwijs.  De samenwerkingsverbanden passend onderwijs beslissen over toelating tot de scholen voor sbo. De scholen voor speciaal basisonderwijs hebben zich samen met cluster 3 & 4 verenigd met het sectorraad gespecialiseerd onderwijs.

Links bij dit onderwerp

Gerelateerde artikelen