Observatievoorziening Het Palet – voor kleuters

In een ondersteuningsteam, het gesprek met ouders, de school, PPO en de jeugdhulp kan worden vastgesteld dat een Handelingsgericht Diagnostisch traject (HGD-traject) onvoldoende toereikend is om de ondersteuningsvraag van een kleuter scherp in beeld te brengen. Ook kan het zijn dat het gedrag van de kleuter der mate complex is dat het welbevinden van het kind of dat van de groep in gevaar komt en observaties in het regulier onderwijs niet meer tot de mogelijkheden behoort. Dan komt de Observatievoorziening Het Palet in beeld. Deze speciale voorziening is ingericht in SBO De Vlieger in Leiden.

Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs wil passend onderwijs realiseren voor alle kinderen. Een van de uitgangspunten is om al bij het jonge kind een goed afgestemd aanbod te bieden. Vanuit deze ambitie is beleid gemaakt voor het jonge kind. Het Palet en het HGD-traject zijn onderdeel van dit beleid.

Het Palet: observeren in kleine groep
Observatievoorziening Het Palet is een speciaal ingerichte omgeving om een kleuter tijdelijk te observeren in een kleine groep met andere kinderen in de leeftijd tussen vier en zeven jaar. Centraal staat de vraag: wat is er nodig om voor dit kind optimale ontwikkeling, uitgaande van de mogelijkheden van het kind, in het onderwijs te realiseren? Op het Palet geven gespecialiseerde leraren leiding aan de groep, ondersteund door een onderwijsassistent. De coördinatie en begeleiding van de observatieperiode is in handen van een orthopedagoog.

Tijdelijk verblijf met helder doel
Wanneer een kind naar Het Palet gaat is dit altijd van tijdelijke aard. Ook is het doel helder:

– een beeld krijgen van de (specifieke) pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van het kind;
– duidelijkheid krijgen ten aanzien van de aanpak die nodig is om het kind op adequate (passende en werkzame) wijze ondersteuning te bieden in de (schoolse) ontwikkeling;
– Inzicht verwerven en het bieden van handelingsadviezen in de faciliteiten die een school moet kunnen bieden om dit te realiseren.

Symbioseregeling: onderwijs deels op een andere locatie
Plaatsing van een kind op Het Palet is altijd voor maximaal 10 maanden en gebeurt op basis van symbiose. Dit houdt in dat er een symbiose-overeenkomst wordt opgesteld, waarin wordt vastgelegd dat het kind deels op een andere locatie onderwijs krijgt dan waar het staat ingeschreven. Het kind blijft ingeschreven staan op de basisschool en krijgt bij de start van de observatieperiode vier dagen per week onderwijs op een andere locatie, namelijk Het Palet. De symbioseregeling schrijft voor dat een kind maximaal drie maanden voor meer dan 60% (drie dagen per week) van de onderwijstijd gebruik mag maken van onderwijs op een andere locatie. Op Het Palet wordt ernaar gestreefd dat het kind na drie maanden weer twee dagen per week (of meer) teruggaat naar de basisschool.

Maatwerk voor ieder kind
Soms heeft deze groep kwetsbare jonge kinderen meer tijd nodig om de ontwikkelstappen te maken die binnen de kleine voorziening kan worden gestimuleerd. De plaatsing op Het Palet is dan ook maatwerk voor ieder kind. Eens per acht weken wordt het plan van aanpak van een kind met alle betrokkenen geëvalueerd en wordt gekeken of een kind alweer klaar is voor meer dagen op de basisschool.

Plan van aanpak
Gezamenlijk wordt een plan van aanpak gemaakt, iedere acht weken wordt deze geëvalueerd. Hierin staat beschreven welke specifieke activiteiten ingezet worden om onderzoeksvragen te beantwoorden. Indien nodig kunnen afspraken worden gemaakt over de inzet van specialisten zoals een logopedist, expert op het gebied van psychodiagnostiek of een medewerker vanuit de jeugdhulp.

Betrokkenheid van de ouders
Goed communicatie met de ouders van het jonge kind is een van de uitgangspunten. Het Palet kan profiteren van de aanwezigheid van een oudercontactpersoon. Maandelijks is er een oudermiddag waarbij ouders op de groep aanwezig zijn. Voor vragen van ouders in de thuissituatie kan het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) worden betrokken.

Route
Denkt u dat Het Palet voor een van uw leerlingen noodzakelijk is?  Uw onderwijsspecialist kan met u meedenken en weet hoe de route naar een diagnostisch traject of Het Palet loopt.

Meer weten over observatievoorziening Het Palet?
Neem dan gerust contact op met Joan Dool, orthopedagoog Het Palet en expert Het Jonge Kind binnen PPO regio Leiden.

Bronnen, notities en referenties
1. De symbioseregeling: artikel 24 WEC en artikelen 12 en 13 van Onderwijskundig besluit WEC

Gerelateerde artikelen