Dyslexie – EED

Lezen en spellen zijn belangrijke vaardigheden in onze maatschappij. Kinderen moeten goed en vlot kunnen lezen om onderwijs te volgen. Ook in hun latere leven is het noodzakelijk dat ze goed kunnen lezen en schrijven om zelfstandig te kunnen functioneren. Mensen die dat niet kunnen, noemen we ‘laaggeletterd’. Voor laaggeletterdheid bestaan verschillende oorzaken. Ernstige dyslexie is een van de mogelijke oorzaken. Met een goede aanpak van lees- en spelling problemen en dyslexie is dit vaak te voorkomen.

Wat is dyslexie
Dyslexie betekent dat een kind bijzonder veel moeite heeft met technisch lezen, met spelling of met allebei.
Met technisch lezen bedoelen we dat je de juiste klank aan een bepaalde letter kan koppelen en deze klanken samen kan voegen tot een woord . Als dit vlot en geautomatiseerd gaat, kan je de volgende stap maken, namelijk het begrijpend lezen. Je begrijpt dan wat er geschreven staat.
Bij spelling ben je in staat om de juiste letters bij de klanken op te schrijven.

Nu kan het best voorkomen dat een kind moeite heeft met lezen / spellen zonder dat er sprake is van dyslexie. Lees- en spellingproblemen komen voor op een spectrum; van licht tot ernstig. Vooral bij de ernstige variant zou er sprake kunnen zijn van dyslexie.

Dyslexie is een stoornis in het lezen en de spelling. Verwerkingsproblemen in de hersenen zijn daar de oorzaak van. Deze processen staan los van de intelligentie en andere eigenschappen van het kind. Dit betekent dat dyslexie voor kan komen bij alle kinderen met verschillende intelligentieniveaus.

Binnen het onderwijs en de jeugdhulp maken we onderscheid tussen aan de ene kant kinderen met lees- en spellingproblemen en een lichte vorm van dyslexie en aan de andere kant kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Een kind met ernstige, enkelvoudige dyslexie kan in aanmerking komen voor een vergoed onderzoek en een vergoede behandeling. De ernst wordt vastgesteld aan de hand van nauw omschreven criteria. Enkelvoudig betekent dat er geen andere stoornissen aanwezig zijn die een eventuele behandeling in de weg kunnen staan.

Scholen binnen ons Samenwerkingsverband maken gebruik van een dyslexieprotocol. Zo weten ze welke stappen ze moeten nemen bij kinderen die uitvallen binnen het lees- en schrijfproces.

Het Samenwerkingsverband organiseert de volgende activiteiten:

  • Nascholingsbijeenkomsten voor intern begeleiders;
  • Nascholingsbijeenkomsten voor leerkrachten (onder-, midden- en bovenbouw);
  • Informatievoorziening middels nieuwsbrieven (2-3x per jaar);
  • Nadere analyse van de tweejaarlijkse monitor;
  • Sturing op kwaliteit van de EED-zorg vanuit de tweejaarlijkse monitor op bestuursniveau.

Werkgroep

Binnen de regio is een werkgroep verantwoordelijk voor de EED-zorg. De werkgroep bestaat uit:

– TWO Jeugdhulp Holland Rijnland
– Externe specialisten
– Samenwerkingsverbanden:

  • SWV Duin- en Bollenstreek
  • SWV PPO Leiden
  • SWV Rijnstreek
  • SWV Berséba

Nieuwsbrieven EED werkgroep

Nieuwsflits mei 2022
Nieuwsflits feb 2022
Nieuwsbrief februari 2021
Nieuwsbrief juni 2021
Nieuwbrief oktober 2021

Diverse documenten

Presentatie startende ib-ers september 2021
Leerlingdossier Dyslexie – versie 4.0
Format handelingsplan technisch lezen en spellen ON3

Handreiking

Handreiking meertaligheid 
Handreiking invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3
Handreiking Samenwerken bij  EED
Leidraad vergoedingsregeling dyslexie
Infographic Ondersteuningsniveaus
Concretisering Holland Rijnland EED-zorg 20-21
Richtlijn omgaan met doublures

Filmpjes

Introductiefilmpje over EED
Dit filmpje is de algemene inleiding op de digitale leerkrachtbijeenkomsten over lees-/spellingproblemen en (ernstige enkelvoudige) dyslexie (zie agenda voor meer informatie of aanmeldmogelijkheden). Het filmpje is bestemd voor alle leerkrachten.

Film ‘preventie van leesproblemen 1-2 EED HR 20-21’
https://vimeo.com/468500712
Wachtwoord: bouw12

Film ‘Digitale leerkrachtbijeenkomst leesproblemen en dyslexie 3-5 EED HR 20-21′
https://vimeo.com/468474834
Wachtwoord: bouw345

Film ‘Digitale leerkrachtbijeenkomst leesproblemen en dyslexie 6-8 EED HR 20-21’
https://vimeo.com/468480995
Wachtwoord: bouw678

Meer informatie

NKD
Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie 

Dyslexie centraal
Alles over leesproblemen en dyslexie in onderwijs en zorg
Brief implementatie PDDB 3.0 – leesspecialist

Balans
Perspectief voor ieder kind

Jeanette

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met Jeanette
Jeanette Hogervorst - onderwijsspecialist

Gerelateerde artikelen