Het Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam (OT) is een overleg op school waarin uw kind centraal staat. Tijdens dit overleg wordt samen met u gezocht naar wat uw kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Het expertteam

Het expertteam is een team dat snel inzetbaar is in de school van uw kind. In dit team zitten ‘onderwijsmensen’ met ieder hun eigen deskundigheid. Het expertteam kan worden ingeschakeld als de basisschool vragen heeft over het bieden van goed (dus passend) onderwijs aan uw kind. In de folder leest u er meer over.

Observatievoorziening Het Palet

Het Palet is een observatievoorziening van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs en is georganiseerd in samenwerking met SBO De Vlieger. Het Palet heeft een lokaal op de Vlieger, Boerhaavelaan 298. Het Palet is bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar bij wie onvoldoende helder is wat zij nodig hebben op school. Op Het Palet wordt geobserveerd wat uw kind nodig heeft om zich beter te ontwikkelen op school. In deze folder leest u er meer over.

Bezwaarprocedure toelaatbaarheidsverklaring

Het Samenwerkingsverband PPO- regio Leiden is voorstander van een goede dialoog en een goede communicatie tussen school, ouders en het samenwerkingsverband, waardoor veel problemen voorkomen kunnen worden.

Op grond van de Wet Passend Onderwijs neemt per 1 augustus 2014 het bestuur van het SWV de beslissingen over de toelaatbaarheid van een leerling tot het SBO of het (V)SO. Tegen die toelaatbaarheidsverklaring van het SWV kunnen de betrokken ouders en het schoolbestuur bezwaar indienen. Op grond van de Wet Passend Onderwijs dient het SWV voor de behandeling van die bezwaren een adviescommissie te hebben. PPO-regio Leiden is aangesloten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring. Die adviescommissie brengt aan de directeur-bestuurder van het SWV advies uit over het bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring. Na dit advies moet de directeur bestuurder in overleg met de TLC een beslissing nemen op het bezwaar.

Hieronder worden de stappen beschreven die een belanghebbende ouder of school/schoolbestuur kan zetten in geval van een bezwaar tegen een toelaatbaarheidsverklaring.

  1. Als een belanghebbende niet akkoord gaat met het besluit van de TLC inzake de TLV, kan de belanghebbende binnen twee weken na verzending van dit besluit de voorzitter TLC schriftelijk verzoeken een hoorzitting te organiseren. Dit schriftelijk verzoek kan digitaal worden ingediend bij tlc-ac@pporegioleiden.nl
  2. Binnen drie weken na ontvangst van een verzoek van belanghebbende om een hoorzitting vindt deze plaats onder leiding van de voorzitter TLC in aanwezigheid van de directeur-bestuurder en een van de betrokken deskundigen.
  3. De op de hoorzitting door de belanghebbende ingebrachte argumenten worden besproken op de eerstvolgende TLC-vergadering. Binnen een week na de TLC-vergadering wordt hetzij een herzien besluit op basis van de tijdens de hoorzitting naar voren gebrachte argumenten genomen, hetzij het eerder genomen besluit gehandhaafd onder verwijzing naar de argumenten. Het herziene besluit zal schriftelijk ter kennis van belanghebbende worden gebracht.
  4. Binnen zes weken nadat het bestreden besluit aan belanghebbende kenbaar is geworden, kan belanghebbende een bezwaar indienen bij het SWV. Dit bezwaar kan digitaal worden ingediend bij tlc-ac@pporegioleiden.nl
  5. Het SWV verzoekt binnen twee weken na ontvangst van een bezwaarschrift aan de Landelijke Bezwaaradviescommissie advies uit te brengen.
  6. Het reglement Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT) wordt vervolgens gevolgd- zie https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-bezwaaradviescommissie-toelaatbaarheidsverklaring-lbt
  7. De LBT geeft een schriftelijk gemotiveerd advies en zendt dit advies aan partijen.
  8. Binnen twee weken na verzending van het advies van de LBT neemt het SWV een gemotiveerde beslissing op bezwaar en brengt dit ter kennis aan partijen en aan de LBT.
  9. Bezwaarde kan binnen zes weken nadat het bestreden besluit aan hem kenbaar is gemaakt, tegen de beslissing op bezwaar beroep instellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht.