Onderstaand ons onderwijszorg aanbod. Onze onderwijsspecialisten leiden ouders en scholen richting deze expertise. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met onze onderwijsspecialisten.

Curium ESB
Curium ESB is een residentiële instelling voor kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Uitstroom naar S(B)O en regulier onderwijs gebeurt mondjesmaat. Leerkracht op de fiets is in de tussentijd een uitkomst.

De kleine pont
In de Kleine Pont is een observatievoorziening voor jonge kinderen met laag cognitieve vermogens. In de observatieperiode wordt gekeken of ze schoolrijp kunnen worden. De bekostiging is met een met een cluster 3 indicatie op TLV laag en een aanvullend arrangement op leerlingniveau naar TLV midden.

De Sloep
In de Sloep zitten kinderen met een cluster 4 indicatie die vanwege zeer moeilijk verstaanbaar gedrag een bepaalde periode worden geobserveerd om te zien wat voor hen de juiste vorm van onderwijs en zorg is. Bekostiging vindt plaats met een TLV laag en arrangement op leerlingniveau naar TLV Hoog.

Expertise SBO
Voor de expertise die verzorgd wordt vanuit het SBO is in 2021 een evaluatief onderzoek naar het Palet afgerond. In 2022 is een evaluatief onderzoek naar de overige expertise van het SBO afgerond. Per 1 januari 2023 ontvangt het SBO geen surplus meer. Deze middelen worden rechtstreeks aan het samenwerkingsverband overgemaakt. In de ALV in januari 2023 is ingestemd met het voorstel de gelden gedurende de periode van het OSP 22-26 voor de expertise uit het SBO te blijven inzetten. Tussen directeur-bestuurder van het SBO en van PPO worden afspraken gemaakt hoe de suggesties uit het onderzoek opvolging kunnen krijgen.

Holland Rijnland Methode
De Holland Rijnland Methode (eerder IDN) is een samenwerking tussen samenwerkingsverbanden PO en VO, Regionaal Bureau Leerrecht en gemeenten in de regio Holland Rijnland. Aan tafel wordt gezocht naar plaatsing van kinderen die langer thuis zitten of vanuit de Variawet weer een schoolinschrijving nodig hebben. De bekostiging van deze leerlingen wordt in arrangementencommissie besproken.

Leerkracht op de fiets
Leerkracht op de fiets is een onderwijs-zorg arrangement waarbij onderwijs geboden wordt aan kinderen die deels thuis zitten. Vaak zijn ze in afwachting van zorg bij Curium, het LUMC of bij ORION. In 2022 heeft 1 kind gebruik gemaakt van deze voorziening. De praktijk laat zien dat er met name kinderen in het VO onderwijs volgen via Leerkracht op de fiets. De bekostiging van deze leerlingen wordt en wordt deels in symbiose met de school van inschrijving, deels met een arrangement bekostigd.

Orion
Orion voor 3-6 jarigen is een volledig residentiële observatie- en begeleidingsvoorziening. Orion voor 6-12 jarige is een onderwijs-zorg arrangementen waarin gewerkt wordt met kinderen en hun ouders en verzorgers. We zijn in gesprek hoe we deze voorziening voor het onderwijsdeel zo kunnen bekostigen dat een groot deel van de kinderen kan uitstromen naar S(B)O of regulier onderwijs. Tot nu toe werd de bekostiging gedaan met de residentiele bekostiging rechtstreeks van het rijk en een aanvulling op het tekort in de begroting van Orion door de drie samenwerkingsverbanden op Holland Rijnland niveau.

PO-VO
In de PO-VO samenwerking worden in oktober kinderen, waarvoor zorgen in een doorgaande ontwikkeling bestaat, aangemeld. Een team van orthopedagogen kijkt wat de best passende vervolgplek in het VO is voor het kind. Hierin trekken de samenwerkingsverbanden PO en VO samen op. Dit is een blijvend onderdeel van ons Dekken Netwerk. De bekostiging vindt gezamenlijk plaats tussen het samenwerkingsverband PO en VO

Rosa Manus
Rosa Manus is een onderwijs-zorg arrangement waar kinderen en ouders uit onveilige gezinssituaties worden opgevangen. Binnen Rosa Manus wordt ook onderwijs geboden aan kinderen. De gemeente Leiden en PPO betalen gezamenlijk de kosten voor een leerkracht die vier dagen beschikbaar is. In 2022 is beter in beeld gebracht hoeveel kinderen gebruik maken van Rosa Manus. Gesproken wordt of het een regionaal aanbod wordt in de Holland Rijnland Regio. Als dat lukt gaan we ook gezamenlijk bekostigen.

Weer samen naar schoolklas
In de Weer Samen Naar schoolklas die in de Vink in Voorschoten is gevestigd werken onderwijs en de Merelfoundation samen voor kinderen met Autistisch Spectrum Stoornissen (ASS). De kinderen ontwikkelen en leren in een setting waar ook reguliere kinderen in de school komen. Voor ouders is het fijn dat hun kinderen naar een ‘gewone’ school kunnen terwijl ook bij de onderwijsbehoefte van hun kind wordt aangesloten. Bekostiging vindt plaats uit de lumpsum van de school, AWBZ gelden en een toekenning van het PPO.

Innovatieve projecten
In 2022 was er innovatiebudget begroot. Voorwaarde voor de toekenning van het innovatiebudget was het indienen van een projectplan met daarin duidelijkheid over doelgroep, passend bij het OSP 22-26 en gericht zijn op samenwerking. Ook zijn afspraken gemaakt hoe gefinancierd wordt en hoe geëvalueerd. Daarnaast liepen in 2022 ook een aantal projecten die al voor 2022 zijn gestart.

Innovatie op de Astronaut
Doel van deze innovatie is het vergroten van executieve functies en emotionele weerbaarheid van een achttal kinderen. Hiermee hoopt de school voor deze kinderen een verwijzing naar het S(B)O te voorkomen. Ook hoopt de school de eigen kennis om inclusiever te werken te vergroten. Samenwerking wordt gezocht met een creatief therapeut. We kunnen een beeldverslag of podcast verwachten bij de evaluatie.

 

 

 

Meer weten?