De Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Het best passende onderwijs voor ieder kind.

De meeste kinderen doen het prima op school: ze ontwikkelen zich naar verwachting en leren zonder problemen. Ongeveer een op de vijf kinderen heeft meer ondersteuning nodig. Dit kan van lesmateriaal op maat zijn, tot een volledig aangepaste leeromgeving. Soms past een speciale lesplaats beter bij een kind.

Twee routes naar speciale lesplaatsen

Wordt er voor uw kind gedacht aan een speciale lesplaats? Dan onderzoekt de voorschoolse voorziening. Denk bij voorschoolse voorziening bijvoorbeeld aan het kinderdagverblijf of het kinderdagcentrum. of de school samen met u en de onderwijsspecialist van PPO welke mogelijkheden er zijn. In dit artikel vindt u informatie over welke speciale lesplaatsen er zijn en over de routes naar die speciale lesplaatsen: wanneer uw kind nog niet naar school gaat en wanneer uw kind wel al naar school gaat.

Speciale lesplaatsen
Het speciaal basisonderwijs of SBO is een basisschool, bedoeld voor kinderen met leer-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen. Deze leerlingen hebben een plek nodig waar de groepen wat kleiner zijn, bieden meer maatwerk en er is meer specialistische ondersteuning dan op een reguliere basisschool.

Speciaal onderwijs of SO kent veel vormen. Zo zijn er scholen voor leerlingen die lichamelijk of verstandelijk beperkt zijn, er zijn scholen voor langdurig zieke kinderen, en er zijn scholen voor leerlingen met moeilijk te verstaan gedrag. Deze speciale scholen vallen onder zogenaamde clusters. Het SO-onderwijs kent een indeling in vier clusters. Ieder cluster is er voor specifieke uitdagingen bij het leren van kinderen.: cluster 3 en cluster 4.

Ook zijn er scholen voor kinderen die visueel beperkt zijn of problemen hebben op het gebied van gehoor en/of taal/spraak. Deze scholen vallen van oudsher onder de clusters: cluster 1 en cluster 2. Deze scholen horen niet bij de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs omdat ze niet vallen onder de wet passend onderwijs.

De route naar een speciale lesplaats als uw kind nog niet naar school gaat
Voor sommige kinderen is het voor zij naar school gaan al duidelijk dat een speciale lesplaats passend is. In dit geval gaat u samen met de voorschoolse voorziening en een onderwijsspecialist in overleg over de mogelijkheden. Hieronder ziet u de stappen die gezet worden op de route naar een speciale lesplaats:

Stap 1 Uw kind is in beeld

U heeft overleg gehad met de voorschoolse voorziening. Samen bent u tot de conclusie gekomen dat een speciale lesplaats misschien passender is voor uw kind dan het reguliere basisonderwijs.

Stap 2 Overleg over wat uw kind nodig heeft

De voorschoolse voorziening legt in overleg met u contact met een onderwijsspecialist van PPO-regio Leiden. De onderwijsspecialist overlegt met u en betrokkenen over wat uw kind er nodig heeft en welke stappen er genomen worden.

Stap 3 Overleg met het speciaal (basis)onderwijs

Soms is het niet duidelijk welke speciale onderwijsomgeving uw kind precies nodig heeft. In dit geval organiseert de onderwijsspecialist een zogenaamd vervolgoverleg. U wordt hiervoor samen met de voorschoolse voorziening uitgenodigd. Soms sluiten er bij dit overleg vertegenwoordigers van S(B)O-scholen sluiten aan. De vraag die centraal staat tijdens dit overleg is welke school het beste kan aansluiten bij wat uw kind nodig heeft.

Stap 4 De Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen

Als duidelijk is welke S(B)O-school het best past bij wat uw kind nodig heeft komt het gesprek op de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring en de aanmelding bij de school. De voorschoolse voorziening bereidt de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring voor, bijvoorbeeld door met uw toestemming rapportages op te sturen naar de beoogde school.

De school waar u uw kind aanmeldt is verantwoordelijk voor de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring. Onze onderwijsspecialist geeft u informatie over de procedure en over de twee deskundigen die een advies moeten geven over de toelating van uw kind. De school vult het aanvraagformulier TLV in. Door middel van het zetten van uw handtekening geeft u aan dat u akkoord gaat met het aanvragen van een TLV voor uw kind.

De route naar een speciale lesplaats als uw kind al naar school gaat
Iedere school heeft zorgplicht voor zijn leerlingen. Dat betekent dat de school voor elk kind het passende onderwijs moet vinden. Dat kan op de eigen school zijn, maar ook op een andere basisschool of op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Hieronder ziet u de stappen die gezet worden op de route naar een speciale lesplaats:

Stap 1 Uw kind komt in beeld

Als u of de school zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind vindt er overleg plaats tussen u, de leraar, de intern begeleider en eventueel externe deskundigen. Er worden dan afspraken gemaakt over de extra ondersteuning binnen de school.

Stap 2 Uw kind wordt besproken in een Ondersteuningsteam (OT)

Als er vragen blijven bestaan rond uw kind wordt er door de intern begeleider een Ondersteuningsteam georganiseerd. Dit team kan bestaan uit u, de school en externe organisaties, zoals de jeugdhulp. Er is ook altijd een onderwijsspecialist bij aanwezig. Samen bespreekt u welke extra ondersteuning thuis en op school al is ingezet en wat uw kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Het overleg kan leiden tot aanvullende afspraken over hulp aan uw kind binnen of buiten school. Ook kunt u samen tot de conclusie komen dat het zoeken van een plek in het speciaal (basis)onderwijs beter is voor uw kind.

Stap 3 Overleg met het speciaal (basis)onderwijs

Soms is het niet duidelijk welke speciale onderwijsomgeving een kind precies nodig heeft. In dit geval organiseert de onderwijsspecialist van PPO een vervolgoverleg. Ouders en school worden hiervoor uitgenodigd en soms zijn er vertegenwoordigers van meerdere S(B)O-scholen aanwezig. De vraag die centraal staat is welke school het beste kan aansluiten bij wat uw kind nodig heeft.

Stap 4 De Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen

Zodra duidelijk is welke S(B)O-school het beste past bij wat uw kind nodig heeft, komt het gesprek op de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring en de aanmelding bij de school. De onderwijsspecialist geeft u informatie over de procedure en over de twee deskundigen die een advies moeten geven over de toelating van uw kind op de S(B)O-school.

De huidige school vult het aanvraagformulier TLV in. Door middel van het zetten van uw handtekening geeft u aan dat u akkoord gaat met het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor uw kind.

Het vervolg van de aanvraag van een TLV in het kort
De school van uw kind regelt de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring. Hiervoor maakt de school een dossier aan in het Groeidocument 2.0. Onder het kopje Groeidocument kunt u hierover meer lezen. De school en de onderwijsspecialist zorgen samen dat alle stukken die nodig zijn aan het Groeidocument worden toegevoegd. Als het Groeidocument compleet is stuurt de onderwijsspecialist het naar de Toelaatbaarheidscommissie (TLC). Deze commissie checkt of alles volgens de afgesproken procedure en wettelijke eisen is verlopen. Als dit zo is ontvangt u een bericht dat u de toelaatbaarheidsverklaring in het Groeidocument 2.0 kunt terugvinden.

Wilt u meer weten over de Toelaatbaarheidsverklaring?
Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de voorschoolse voorziening wanneer uw kind nog niet naar school gaat. Gaat uw kind wel al naar school en heeft u nog vragen over de Toelaatbaarheidsverklaring? Dan kunt u terecht bij de intern begeleider op de huidige school van uw kind.

Bronnen, notities en referenties
1. Denk bij voorschoolse voorziening bijvoorbeeld aan het kinderdagverblijf of het kinderdagcentrum.

Gerelateerde artikelen