Ondersteuningsplanraad (OPR)

De wet Passend Onderwijs in een notendop

Passend Onderwijs is er voor alle leerlingen! Meestal gaat het over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend Onderwijs is een andere manier om extra ondersteuning te geven aan leerlingen die dat nodig hebben. De scholen binnen een samenwerkingsverband maken hierover onderling afspraken. Zij werken samen en zorgen ervoor dat alle leerlingen de zorg krijgen die bij hen past. Ondersteuning op maat!

Inspraak in passend onderwijs

Ouders en onderwijspersoneel kunnen op verschillende manieren inspraak hebben in passend onderwijs.

 • Medezeggenschapsraad
  Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en personeel zitten. De MR heeft inspraak op het beleid van de school voor extra ondersteuning aan leerlingen. De school stelt dit beleid vast in het schoolondersteuningsprofiel en de MR heeft hierop adviesrecht.
 • Ondersteuningsplanraad
  De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband en bestaat uit ouders en personeel van scholen uit het samenwerkingsverband. Via de OPR hebben zij instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In dit plan staan onder meer de afspraken van het samenwerkingsverband over de basisondersteuning. Dit is de ondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden. Ook staat erin welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs en wat de verdeling van het geld is. Naast het instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan kan de OPR adviezen geven en onderwerpen aan het bestuur van het samenwerkingsverband voordragen en bespreken.

De OPR in de onze regio

De ondersteuningsplanraad bestaat uit 10 leden van wie 5 ouders en 5 personeelsleden. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden (MR) van de scholen in het samenwerkingsverband, maar zij hoeven zelf niet in de MR te zitten. Er wordt minimaal 5 keer per jaar vergaderd.

Oudergeleding

 • Klazien de Groot – Bernardusschool Zoeterwoude
 • Pieter van Prooijen – Vrijeschool Mareland
 • Hendrik Blikman – Fortgensschool Voorschoten
 • Vacature
 • Vacature

Onderwijsgeleding

 • Karlijn Streng – Leerkracht Korte Vlietschool, Leiden
 • Suzanne Wesselman – Leerkracht Woutertje Pieterse, Leiden
 • Hans Keijzers –  Leerkracht SBO de Vlieger, Leiden
 • Vacature
 • Vacature

Meepraten?

U kunt lid worden van de OPR door zich verkiesbaar te stellen. Zo kunt u rechtstreeks meepraten over het ondersteuningsplan. Maar ook als u niet in de OPR zit, kunt advies geven aan de leden die er wel inzitten of aan het samenwerkingsverband (PPO regio Leiden) zelf. Zo kunt u de OPR per brief/mail of in een gesprek informeren over eventuele problemen die er spelen of over mogelijke oplossingen. Zo kunt u invloed uitoefenen.

De Ondersteuningsplanraad is bereikbaar via opr@pporegioleiden.nl.

Contact opnemen met PPO

Nieuwsbrief OPR

Blijf ook op de hoogte van de OPR en schrijf u in voor deze nieuwsbrief.