Vul hieronder uw e-mailadres in en druk op inschrijven om u in te schrijven voor de nieuwsbrief van Passend Primair Onderwijs Regio Leiden

Terug naar school

Maandag, 20 april 2020

De anderhalve-meter-school, hoe organiseer je die? Lees verder »

Nieuwsbrief Steunpunt Passend Onderwijs

Maandag, 20 april 2020

Lees hier de nieuwsbrief, april 2020 Lees verder »
PPO - Nieuwsbrief februari 2020

PPO - Nieuwsbrief februari 2020

Donderdag, 6 februari 2020, 10:30

passend_onderwijs_parade_2_0_langwerpig_l.png

Er zijn al veel scholen aangemeld, maar sommige scholen missen wij nog. Schrijf je school snel in!

MENU van de DAG

Neem een portie inhoud op het gebied van innovatie en ontwikkeling. Meng dit rustig met een dosis fantastische onderwijsverhalen uit de regio. Laat dit rustig op temperatuur komen. Gebruik daarbij een inspirerende variatie aan vormen en bereidingswijzen.

Breng het gerecht op smaak met ontmoeting en gedeelde passie.

Zorg bij het opdienen voor een verrassende theatraliteit zodat alle ingrediënten tot hun volle recht zullen komen.

- Eet smakelijk –

Waar?
Stadsgehoorzaal Leiden
Breestraat 60 
2311 CS Leiden

Wanneer?
Woensdag 30 september 2020
Ochtend- of middagprogramma

Aanmelden 
Twijfel je of je bent aangemeld vraag het na bij de schoolleiding en meld je team snel aan VOL = VOL 
www.pporegioleiden.nl/parade

Uiterste datum aanvragen toelaatbaarheidsverklaring of arrangement
Wilt u een toelaatbaarheidsverklaring of arrangement aanvragen voor een van uw leerlingen? Dit schooljaar kan dit tot uiterlijk 8 juni 2020.

Uit het bestuur

Ondersteuningsplan
Voor het proces om te komen tot een nieuw ondersteuningsplan blijken we meer tijd nodig te hebben dan aanvankelijk gepland was. In de maanden februari en maart wordt in de kringen het concept besproken dat bestaat uit 3 delen: deel 1 met de missie en de leidende principes; deel 2 dat handelt over de kwaliteit, het geld en de governance; en een deel met bijlagen.
Lees hier het concept Ondersteuningsplan februari 2020 .

Ons streven is zo om met elkaar tot een gedragen plan te komen waar we de komende 4 jaar onze jaarplannen met concrete doelstellingen aan kunnen verbinden.

Begroting
In de Algemene Ledenvergadering is de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2024 goedgekeurd. Op deze begroting is ook het financiële deel van het OSP gebaseerd. De ondersteuningsmiddelen zijn ook dit jaar vastgesteld op €215 per leerling.

Governance
Sinds 1 december 2029 is mevrouw Nicole Teeuwen benoemd als onafhankelijk voorzitter van ons samenwerkingsverband. Zij heeft tevens de opdracht gekregen om met de leden (schoolbesturen) toe te werken naar een nieuwe bestuursstructuur waarbij onafhankelijk toezicht naar behoren is geregeld.

perspectief.jpg

Nieuws over de pilot Perspectiefproject
Het Perspectiefproject is een tweejarige pilot gericht op het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met een laag leerrendement.

Vorig jaar waren de leerlingen, ouders en leraren heel enthousiast over de projectactiviteiten, Ook dit schooljaar kunnen alle deelnemende scholen leraarcoaching aanvragen. Op de Leimundo is begin januari de Perspectiefklas en de ouderbijeenkomsten gestart. De pilot wordt aan het eind van dit schooljaar geëvalueerd. Ondertussen onderzoeken de deelnemende scholen hoe het project voortgezet zou kunnen worden.

Meer weten over dit project? Bekijk hier het projectplan of bekijk hier de film over het project.   

Preventie Interventie Team (PIT) van start 

Op verschillende scholen in Leiden Noord, Zuidwest, de Mors en de Slaaghwijk is sinds kort het  PIT actief. Het PIT werkt in opdracht van de burgemeester en wethouder Jeugd van de Gemeente Leiden. De opdracht luidt: actief en preventief ingrijpen en doen wat nodig is om jongeren op het rechte pad te houden. 

Waarom een PIT 
Veel van de scholen in bovengenoemde wijken constateren dat een aantal kinderen een verstoorde sociale ontwikkeling heeft met als gevolg dat voor deze kinderen nauwelijks toegekomen wordt aan onderwijs. Ook professionals geven aan deze signalen te herkennen en zorgelijk te vinden. Om te voorkomen dat deze kinderen op latere leeftijd afglijden en in de criminaliteit terechtkomen, willen we dit gedrag zo snel mogelijk bijsturen. Zo geven we hen ook de kans hun talenten te ontwikkelen. 

Wat doet het PIT? 
De aanpak van het PIT s gebaseerd op de aanpak in Amsterdam. De aanpak onderscheidt zich van andere vormen van hulpverlening door: (1) Vroege signalering, (2) Screening, (3) Maatwerk en (4) Lange adem. De aanpak is succesvol als het PIT Leiden in samenwerking met scholen en andere partners de juiste kinderen weet te signaleren, ouders weet te motiveren voor de begeleiding en we zien dat het gedrag van deze kinderen zich gedurende de aanpak verbetert. Een succesvolle PIT aanpak betekent dat kinderen zich in Leiden maximaal kunnen ontwikkelen en zo een goed toekomstperspectief krijgen. 

groei.png

Groeidocument 2.0.  Helpdesk
In geval van vragen rondom het groeidocument nemen intern begeleiders vaak contact op met Elly Pracht van PPO. We hebben deze helpdesk functie echter voorlopig belegd bij Parantion. Vanaf nu willen we alle intern begeleiders vragen om als volgt om te gaan met vragen;

 • IB-ers nemen contact op met Parantion per mail: support@parantion.nl
 • Graag in de mail opnemen: 
  - Vermelden dat de school is ondergebracht onder het samenwerkingsverband PPO Leiden
  - Naam IB-er, naam school (en eventueel locatie)
  - Vraag/opmerking: bij voorkeur voorzien van screenshots en voornaam (geen achternaam!) van de leerling
  - Telefoonnummer waarop de IB-er te bereiken is.

NB;  Inhoudelijk vragen over het groeidocument zal Parantion terugleggen bij PPO Leiden

Stand van zaken Meerjarenbeleid Nieuwkomers

Vragen uit het veld
In Leiden en de regio worden steeds vaker de volgende vragen gesteld:

 • Hoe komen de kinderen op de juiste plek?
 • Hoe gaan we om met het (versnipperde) aanbod? 
 • Hoe zorgen we voor een doorgaande leerlijn voor leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond?
 • Hoe zorgen we voor een geleidelijke overstap van een eventuele nieuwkomersklas naar het reguliere onderwijs?
 • Hoe gaan we om met het fluctuerende aantal nieuwkomers?
 • Hoe gaan we om met nieuwkomers die terechtkomen op scholen waar de nodige kennis over NT2-onderwijs ontbreekt?
 • Hoe borgen we de kwaliteit van het aanbod voor nieuwkomers?
 • Hoe komt de expertise in scholen?
 • Hoe delen we kennis?
 • Welke regionale samenwerking is passend?

Meerjarig model is nodig
In de publicatie ‘Ruimte voor nieuwe talenten: keuzes rond nieuwkomers op de basisschool’ van de PO-Raad wordt geconstateerd dat duurzaam onderwijs voor nieuwkomers is ingebed in een meerjarig model; iets dat in Leiden en de regio ontbreekt. Dit is nodig, omdat het aantal economisch-actieve internationale werknemers blijft groeien. Het percentage ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. De verwachting is dat dit aantal komende jaren verder zal toenemen. 

Samen werken aan beleid
De Gemeente Leiden, Samenwerkingsverbanden PPO  en VO Leiden en schoolbesturen (PROO, SCOL, DaVinci) hebben de behoefte uitgesproken om samen te werken aan een meerjarenbeleidsplan voor Leiden en de regio; een meerjarig model dat richting geeft aan de inhoud, vormgeving, organisatie en routes van het onderwijs aan nieuwkomers. Dit betreffen zowel kinderen met een vluchtelingenstatus als niet-Nederlandstalige kinderen die vanwege het werk van hun ouders (tijdelijk) in regio Leiden wonen.  We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Voor vragen hierover kunnen jullie terecht bij katelijnecorporaal@pporegioleiden.nl

Related image

Nieuw! Schoolhandboek voor het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen en arrangementen 

U kunt vanaf nu alle handreikingen, werkwijze en formulieren die scholen voor primair onderwijs in de regio van PPO nodig hebben bij het arrangeren vinden in dit schoolhandboek . Dit handboek kunt u net als de bijlagen en de formulieren vinden op onze website. 

Er wordt naar gestreefd om de scholen zo min mogelijk te belasten met veranderingen in routes, werkwijzen en formulieren. De inhoud van dit handboek wordt ieder voorjaar geëvalueerd en er volgt ieder schooljaar een update. 

Voor vragen en meer informatie over de inhoud van dit handboek en voor ondersteuning bij aanvragen kunt u terecht bij uw onderwijsspecialist. 

Nieuwe website

Goede communicatie is belangrijk. Zeker voor een netwerkorganisatie die PPO is. Daarom investeren we in het ontwikkelen van een website met relevante informatie voor scholen, ouders en partners. Het streven is om voor de zomer een nieuwe website te lanceren.

pos.png

POS
Alle scholen van het Samenwerkingsverband PPO Regio Leiden worden jaarlijks gevraagd om de vragenlijst van Perspectief op School (POS) in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst heeft drie doelen: (1) voorzien in verplichte documenten voor scholen, (2) inzicht verlenen in de mate waarin scholen voldoen aan de basisondersteuning en (3) een overzicht bieden van het dekkend aanbod op school-, kring- en SWV-niveau.

De planning en voorbereiding is bijna rond; de vragenlijst wordt in het voorjaar verstuurd aan alle scholen.

Houd de mailbox goed in de gaten!

Projectplan Begaafde leerlingen voorschoolse educatieprimair onderwijs en voortgezet onderwijs, 2019-2023

De samenwerkingsverbanden PO en VO in onze regio hebben samen met de Leidse aanpak een projectplan geschreven en hiervoor subsidie gekregen van het ministerie OCW. De projectactiviteiten zijn dit schooljaar van start gegaan en zullen de komende vier jaar worden uitgevoerd.

Het plan is gericht op het vergroten (en delen) van de expertise van onderwijsprofessionals binnen VSE, PO en VO. Om dit te bereiken wordt er scholing aangeboden aan leraren en intern begeleiders:

 • Opleiding expert peuters/kleuters met ontwikkelingsvoorsprong
 • Opleiding specialist begaafdheid voor groepen 1 t/m 8
 • Opleiding tot European Council for High Ability (ECHA)

Ieder schooljaar zullen twee kringen in onze regio centraal staan ten aanzien van het thema begaafdheid. Meer informatie zal verspreid worden door de onderwijsspecialist in de kring.