Onderwijsspecialist (0,8fte) Tijdelijke aanstelling

4 april 2022

Het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden zoekt per 1 juni 2022 t/m 31 december 2022

 Onderwijsspecialist (0,8fte)

Tijdelijke aanstelling

Een orthopedagoog dan wel (school)psycholoog met ervaring in het primair (speciaal) onderwijs.

 

De onderwijsspecialist werkt als ambassadeur van het samenwerkingsverband, vanuit de visie van het samenwerkingsverband door handelingsgericht en integraal te arrangeren. Op deze manier is een onderwijsspecialist betrokken als “eerste deskundige” in een Ondersteuningsteam (OT), op het moment dat er sprake is van extra ondersteuning. Ze kunnen worden ingezet als er – in het kader van preventie- een deskundig advies nodig is. Altijd met als doel passend onderwijs aan elk kind, aansluitend op zijn of haar ontwikkeling en mogelijkheden.

Tot de taken van de onderwijsspecialist als lid van het OT behoren in ieder geval:

 • het ondersteunen van de school bij het proces van handelingsgericht arrangeren;
 • het bijdragen aan het ontwikkelen van initiatieven binnen het samenwerkingsverband;
 • het begeleiden en coachen van leraren en IB-ers binnen de scholen en binnen het samenwerkingsverband;
 • het verhogen van de kwaliteit van de werkwijze van het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden
De scholen en schoolbesturen van ons verband werken samen om voor alle kinderen goed onderwijs te organiseren dat past bij hun ontwikkeling en aansluit op wat de snel veranderende wereld van hen en ons vraagt. PPO regio Leiden faciliteert scholen met geld en expertise om onze gezamenlijke ambitie waar te maken. Het eigenaarschap voor het inrichten van passend onderwijs ligt bij de scholen. Basisscholen werken samen in een regionale kring om zo doende thuisnabij onderwijs te realiseren. De onderwijsspecialisten zijn verbonden aan een groep scholen in een kring. Het speciaal (basis) onderwijs verzorgt extra ondersteuning en voorziet hiermee in een hoog gekwalificeerd aanbod van voorzieningen. Samen met gemeenten werken we aan een sluitend aanbod van onderwijs en jeugdhulp om zo ook voor kinderen die beide nodig hebben, een doorlopende ontwikkeling te garanderen.

Swv PPO regio Leiden is een vereniging. Zij kent een directeur-bestuurder en een raad van toezicht. De directeur-bestuurder heeft een kleine staf voor secretariële en administratieve taken en een controller voor de bedrijfsvoering en managementinformatie. De meerderheid van het personeel wordt gevormd door onderwijsspecialisten. De onderwijsspecialisten worden aangestuurd door een teamleider.

Competenties, kennis en vaardigheden 

De onderwijsspecialist

 • heeft kennis van en ervaring met Handelingsgericht werken (HGW), Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en Handelingsgericht arrangeren (HGA) op niveau van het samenwerkingsverband, school, individuele leerlingen, ouders en leerkrachten;
 • is in staat het beleid van het samenwerkingsverband te vertalen naar individuele casuïstiek: het vormgeven van arrangementen voor individuele leerlingen, zowel inhoudelijk als financieel;
 • heeft brede kennis van en inzicht in de mogelijkheden van het (speciaal) basisonderwijs en jeugdhulp en zorgt voor verbinding hiertussen;
 • heeft aantoonbare kennis van didactiek, (ortho)pedagogiek, systemisch werken en denken, kan kennis en ervaring van betrokken (zorg)professionals betrekken bij de totstandkoming van een verklarend beeld.
 • heeft aantoonbare kennis van en ervaring met de ondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband;
 • heeft aantoonbare kennis van en ervaring met coaching technieken;
 • gebruikt effectieve oplossingsgerichte communicatie- en gesprekstechnieken;
 • is een creatief denker, een sterke verbinder en goed in staat om de dialoog open te houden en waar nodig de voorwaarden voor een respectvol gesprek te scheppen en bewaken.
 • is onafhankelijk in handelen en positie en is in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden.

Functie-eisen 

 • beschikt over academisch werk- en denkniveau;
  is bij voorkeur in het bezit van een onderwijsbevoegdheid en een aanvullende specialistische opleiding met tekenbevoegdheid (orthopedagoog, kinderpsycholoog of vergelijkbaar);
  heeft ervaring  in het regulier basisonderwijs en/of speciaal (basis) onderwijs.

Praktische informatie en procedure

Inschaling is een tijdelijke aanstelling van 01-06-2022 t/m 31-12-2022 op schaal 11 (OOP) conform de cao voor het primair onderwijs. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 8 mei 2022. Een gesprek wordt gepland op 12 mei 2022 tussen 11.00-14.00 uur of 13 mei 2022 tussen 11.00-14.00 uur. 

Solliciteren 

U kunt uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae e-mailen aan lisettebitter@pporegioleiden.nl onder vermelding van vacature tijdelijke onderwijsspecialist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Katelijne Corporaal op 06-50539036.

Solliciteren
Katelijne

Contact opnemen