Samenwerking tussen onderwijs en zorg geeft nieuw perspectief aan kinderen

De eerste succesvolle samenwerkingsvoorbeelden. Siem*, een vrolijk, leerbaar, zeer angstig en impulsief kind, van 5 jaar zet zijn eerste stapjes op weg naar ingroei in een onderwijsomgeving. 

Siem zit sinds ruim 9 maanden op een KDC na een flinke zoektocht van ouders naar een passende plek voor hun zoon. Deze zoektocht bleek niet makkelijk en leek zelfs te stranden met de kans dat hun zoon toen 4 jaar thuis zou komen te zitten. Zeer complexe gedragsproblematiek waaronder sterke angst en impulsiviteit maakt dat hij zijn (gemiddelde) capaciteiten niet kon benutten en zorgde ervoor dat het Siem niet lukte zich over te geven aan instructies en kleine opdrachtjes van volwassenen. Een onderwijsomgeving leidde tot sterke overprikkeling en toename van angst. Het KDC kon Siem wel een plekje bieden. Na het langzaam opbouwen van vertrouwen met zijn mentor durft Siem af en toe de regie uit handen te geven en laat Siem steeds meer leerbaarheid zien. Daarnaast bouwt Siem een lijntje op met zijn fysiotherapeut/orthopedagoog  en durft hij zich ook hier steeds meer opdrachten aan te gaan. Een keer in de twee weken gaat Siem daarnaast naar de zorgboerderij. 

Ouders kloppen met ondersteuning van mensen uit hun professionele netwerk aan bij het samenwerkingsverband. Hun zoon van inmiddels 5 jaar met gemiddelde capaciteiten toont onder specifieke condities leerbaarheid…zijn er mogelijkheden hem weer te laten leren en ontwikkelen in een onderwijssetting? 

Vanuit het samenwerkingsverband wordt aangesloten bij 1 gezin 1 plan en wordt onderzoek gedaan naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van Siem en is een globaal faseringsplan opgesteld met het doel ingroei in onderwijs. Nadat bovenstaande in beeld is gebracht en besproken met ouders en andere betrokken professionals, is er een groot overleg gepland met het KDC, de zorgboerderij en een school voor speciaal onderwijs  met ondersteuning van Gedragswerk (deskundigen op het gebied van creëren van op maat arrangementen).  Samen hebben we de eerste stappen uitgewerkt. 

Natuurlijk zijn er financiële afspraken gemaakt, maar dat is voor Siem en ouders het minst interessant. Het resultaat voor Siem en ouders is dat Siem gestart is met 5x per week een uur onderwijs binnen het KDC, zijn vertrouwde omgeving. In aanvang wordt gewerkt aan vertrouwen en schoolse vaardigheden waarmee onderwijsmaterialen mede als middel worden ingezet. De betrokken school verzorgt in afstemming met de individueel begeleider de materialen. De professionals hebben samen op basis van de leerlijnen een inschatting gemaakt van het instapniveau. Er ligt binnen twee weken een kindplan, waarin ook het ontwikkelingsperspectief vanuit onderwijs zal worden opgenomen. Alle betrokkenen hebben met toestemming van ouders inzicht, maar ook schrijfrechten, in een online forum, zodat iedereen de ontwikkeling van Siem kan volgen.

Over vier weken hebben we het eerste evaluatiemoment gepland. 

Welke aspecten van “het nieuwe arrangeren”  en “passend” onderwijs worden hier duidelijk?

  • Ouders aan tafel hebben een grote stem in wat passend is voor hun kind.
  • De direct betrokken professionals en ouders bepalen op inhoud wat passend is; niet een externe commissie.
  • Het samenwerkingsverband speelt een rol bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van dit kind in relatie tot weer kunnen gaan volgen van onderwijs (met alle direct betrokkenen), de route en organiseert werkoverleg met alle betrokkenen, zodat daadwerkelijk stappen gezet worden in het belang van dit kind.
  • Onderwijs en verschillende zorgpartners werken intensief samen, er zijn voor alle betrokkenen met toestemming van ouders lees- en schrijfrechten in een online forum.
  • Alle plannen van betrokken hulpverleners zijn op elkaar afgestemd en er wordt gewerkt vanuit 1 centraal document.
  • Er zijn afspraken gemaakt over financiën tussen onderwijs en zorg. Er wordt geprobeerd te doen wat nodig is en te denken in mogelijkheden. 

* De naam Siem is gefingeerd.