Voor scholen

terug naar het onderwerp

Observatievoorziening Het Palet

Informatie voor scholen en professionals 

Vroegtijdig en samen de specifieke pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van het jonge kind in beeld brengen en komen tot een adequate aanpak. 

Waarom is deze kleuter toch zo stil of juist zo beweeglijk?
Waarom komt de taalontwikkeling bij dit kind niet goed op gang?
Waarom maakt dit meisje geen contact met klasgenootjes?
Waarom komt deze kleuter niet tot spel en heeft het zoveel moeite om taakgericht aan de gang te gaan?     

Het zijn voorbeelden van vragen van leraren met een kind in de groep bij wie ze merken dat de ontwikkeling op een of meerdere aspecten opvallend achterblijft in vergelijking met leeftijdsgenoten.
De ingezette aanpak lijkt geen of nauwelijks invloed te hebben. Het blijft onduidelijk wat het kind nodig heeft om goed te functioneren in de klas, op school.
Als leraar en ouders maak je je zorgen om de ontwikkeling van het kind. 

Onbegrepen gedrag
De meeste leraren, werkend met kleuters, hebben er wel eens mee te maken:
Een kleuter die gedrag laat zien waar je je zorgen over maakt, omdat je maar niet helder krijgt wat er aan de hand is en wat er nodig is om de situatie een positieve wending te geven. 
Het is bekend dat in de kleutergroep de basis wordt gelegd voor de verdere schoolcarrière.
Soms zijn er echter factoren in de ontwikkeling van een kind die een risico vormen voor voorspoedige ontwikkeling. Vrijwel altijd gaat het hierbij om een combinatie van factoren, deels in het kind zelf, deels in de omgeving. 
Het is van groot belang om in zo’n situatie zo snel mogelijk helderheid te krijgen over wat het kind nodig heeft om zich zo gunstig mogelijk te ontwikkelen.  Diagnostische verdieping is nodig om situaties te doorbreken en betere ontwikkelingskansen te creëren.
Scholen kunnen een beroep doen op PPO voor de inzet van HGD voor een kleuter met onbegrepen gedrag. Bij dit traject is een extern begeleider betrokken die samen met intern begeleider en leraar een plan maakt om observatievragen te beantwoorden. 
Zie verder: handelingsgerichte diagnostiek

Het Palet; de doelen en doelgroep
Als er meer nodig is dan een HGD-traject omdat er nog scherper, en in een kleine groep, geobserveerd moet worden kan binnen PPO een beroep worden gedaan op een speciaal ingerichte omgeving: observatievoorziening Het Palet.

Het Palet is gevestigd op locatie SBO De Vlieger. Deze nieuwe voorziening is speciaal ingericht voor kinderen tussen 4 en 7 jaar. 

Centraal staat de vraag wat er nodig is om een optimale ontwikkeling, uitgaande van de mogelijkheden van het kind, in het onderwijs te realiseren.
Het verblijf is tijdelijk en het doel helder:

  • een beeld krijgen van de (specifieke) pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van het kind;
  • duidelijkheid krijgen ten aanzien van de aanpak die nodig is om het kind op adequate (passende en werkzame)  wijze ondersteuning te bieden in de (schoolse) ontwikkeling;
  • inzicht verwerven en het bieden van handelingsadviezen in de faciliteiten die een school moet kunnen bieden om dit te realiseren. 

Op het Palet wordt gewerkt met een groep van 10 kinderen. Zij blijven gedurende de observatieperiode ingeschreven staan op de basisschool. Deze periode omvat maximaal 10 maanden. Een gespecialiseerde leraar geeft leiding aan de groep, ondersteund door een onderwijsassistent. De coördinatie van de observatieperiode is in handen van een orthopedagoog. 

Ouders
Goede communicatie met ouders is een van de uitgangspunten.  Daarbij gaat het niet alleen om uitwisseling van kennis en ervaringen, maar ook om actieve participatie, zoals aanwezigheid bij groepsactiviteiten, het bespreken/afstemmen van gewenst handelen en het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak. Het Palet kan hierbij profiteren van de aanwezigheid van een oudercontactpersoon vanuit Cardea. Voor vragen van ouders in de thuissituatie kan het JGT betrokken worden. 

Plan van aanpak
Gezamenlijk wordt een plan van aanpak gemaakt. Hierin staat beschreven welke doelen worden nagestreefd, de rol- en taakverdeling, de activiteiten die worden uitgevoerd, in welke periode dit gebeurt, data en inhoud van gesprekken et cetera.

Indien nodig kunnen afspraken worden gemaakt over de inzet van specialisten zoals een logopedist, speltherapeut, een motorisch therapeut, expert op het gebied van psychodiagnostiek of een medewerker vanuit de jeugdhulp. 

Tijdens de observatieperiode blijft er regelmatig contact met de basisschool. Het is immers de bedoeling dat een kind na de observatieperiode weer de stap terug maakt naar de basisschool. Of, als de gewenste aanpak/faciliteiten niet kan worden geboden, naar een andere school. Deze overstap gebeurt geleidelijk en in goed overleg, waarbij nazorg vanuit Het Palet tot de mogelijkheden behoort. 

Route
Denkt u dat Het Palet voor een van uw leerlingen noodzakelijk is?
Uw adviseur Passend Onderwijs kan met u meedenken en weet hoe de route naar een diagnostisch traject of Het Palet loopt. 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Joan Dool (joandool@pporegioleiden.nl).

Download hier de flyer over Het Palet.