Voor scholen

terug naar het onderwerp

Hoe zat het ook alweer? De wet passend onderwijs en de inspraakorganen

De wet Passend Onderwijs in een notendop

Passend Onderwijs is er voor alle leerlingen! Meestal gaat het over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend Onderwijs is een andere manier om extra ondersteuning te geven aan leerlingen die dat nodig hebben. De scholen binnen een samenwerkingsverband maken hierover onderling afspraken. Zij werken samen en zorgen ervoor dat alle leerlingen de zorg krijgen die bij hen past. Ondersteuning op maat!

Inspraak in passend onderwijs
Ouders en onderwijspersoneel kunnen op verschillende manieren inspraak hebben in passend onderwijs.

  • Medezeggenschapsraad
    Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en personeel zitten. De MR heeft inspraak op het beleid van de school voor extra ondersteuning aan leerlingen. De school stelt dit beleid vast in het schoolondersteuningsprofiel en de MR heeft hierop adviesrecht.
  • Ondersteuningsplanraad
    De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband en bestaat uit ouders en personeel van scholen uit het samenwerkingsverband. Via de OPR hebben zij instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. In dit plan staan onder meer de afspraken van het samenwerkingsverband over de basisondersteuning. Dit is de ondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden. Ook staat erin hoe regulier en speciaal onderwijs samenwerken. Naast het instemmingsrecht met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan kan de OPR adviezen geven en onderwerpen aan het bestuur van het samenwerkingsverband voordragen en bespreken.