Voor ouders

terug naar het onderwerp

Veelgebruikte afkortingen in het onderwijs

AED    Ambulante Educatieve dienst
CJG    Centrum Jeug en Gezin
FP       Functieprofiel
JGT    Jeugd en Gezins team
LG       Lichamelijk gehandicapt
LZ        Langdurig zieke kinderen
MG      Meervoudig gehandicapt
OA      Onderwijs Advies
OPP    Ontwikkelings Perspectief Plan
OPR    Ondersteunings Plan Raad
OT       Ondersteuningsteam
PGB    Persoonsgebonden Budget
PPO    Passend Primair Onderwijs
SAD    School Advies Dienst (Wasssenaar)
SBO    Speciaal Basis Onderwijs
SMW   School Maatschappelijk Werk
SO      Speciaal Onderwijs
SWV    Samenwerkingsverband
SOP    School Ontwikkel Plan
TLC     Toelaabaarheidscommissie
TLV     Toelaatbaarheidsverklaring
VPI      Vraag Profiel Instrument
VO       Voortgezet Onderwijs
ZMLK  Zeer moeilijk lerende kinderen
ZMOK  Zeer moeilijk opvoedbare kinderen

Trefwoorden