Voor ouders

terug naar het onderwerp

De OPR in bedrijf

De wet Passend Onderwijs in een notendop
Passend Onderwijs is er voor alle leerlingen! Meestal gaat het over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend Onderwijs is een andere manier om extra ondersteuning te geven aan leerlingen die dat nodig hebben.
De scholen binnen een samenwerkingsverband maken hierover onderling afspraken. Zij werken samen en zorgen ervoor dat alle leerlingen krijgen dat bij hen past, ondersteuning op maat.

Medezeggenschap moet!
De huidige ondersteuningsplanraad (OPR) vloeit voort uit de Voorlopige Ondersteuningsplanraad (VOPR) die in 2010 is ontstaan vanuit een ouderplatform ingericht door Weer Samen Naar School, nu Passend Primair Onderwijs  regio Leiden (PPO).

Wat is een ondersteuningsplanraad (OPR)?

Naast de bestaande Medezeggenschapraad (MR) en de gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR) bestaat er ook medezeggenschap op het niveau van het samenwerkingsverband. Een ondersteuningsplanraad (OPR)  is verplicht voor elk samenwerkingsverband.

In de huidige OPR zijn 5 ouders en 5 personeelsleden van verschillende scholen  vertegenwoordigd. De OPR heeft instemming met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan. Ook kan de OPR adviezen geven en onderwerpen aan het bestuur van het samenwerkingsverband voordragen en bespreken.

Wat zijn de taken van de OPR en wat doen de leden van de OPR?
De OPR is een enthousiaste groep mensen, zij praten mee over en hebben invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt. Er wordt meegedacht over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden.

De OPR bouwt kennis en kunde op over de verschillende netwerken binnen het samenwerkingsverband en werkt nauw samen met haar achterban. Zo kan deze steeds weer een bijdrage leveren aan de invulling van het ondersteuningsplan. Deze bijdragen zijn door de samenstelling van de leden ook afgewogen door ouders en personeelsleden vanuit diverse scholen binnen het samenwerkingsverband.

Meepraten?
U kunt lid worden van de OPR door zich verkiesbaar te stellen. Zo kunt u rechtstreeks meepraten over het ondersteuningsplan. (zie *)

Maar als u niet in de OPR zit, kunt advies geven aan ouders die er wel inzitten of aan het samenwerkingsverband (PPO regio Leiden) zelf.

Zo kunt u de OPR per brief/mail of in een gesprek informeren over eventuele problemen die er spelen of over mogelijke oplossingen. Zo kunt u invloed uitoefenen.

De ondersteuningsplanraad is bereikbaar via opr@pporegioleiden.nl.

De ondersteuningsplanraad bestaat uit 10  leden van wie 5 ouders en 5 personeelsleden. Er wordt minimaal 5 keer per jaar vergaderd. Notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op deze website.

Oudergeleding:
Loes van Herten - oudergeleding
Jolanda Gijzenberg - oudergeleding
Sietske de Jongh – oudergeleding
Ciska van Doesum - oudergeleding
Vacature

Onderwijsgeleding:
Jenske Vermeulen – personeelsgeleding, intern begeleider De Josephschool, voorzitter OPR
Barbara Westerink – personeelsgeleding, leerkracht SBO De Vlieger
Erwin Lebbink – personeelsgeleding, intern begeleider OBS Elckerlyc, SSBA
Jacqueline Peels – personeelsgeleding, intern begeleider Basisschool De Springplank 
Vacature

Trefwoorden

OPR