Vul hieronder uw e-mailadres in en druk op inschrijven om u in te schrijven voor de nieuwsbrief van Passend Primair Onderwijs Regio Leiden

OPR - nieuwsbrief februari 2020

Donderdag, 13 februari 2020

Lees hier de nieuwsbrief van de OPR. Lees verder »

PPO - Nieuwsbrief februari 2020

Donderdag, 6 februari 2020

De nieuwsbrief is weer verschenen! Lees verder »

PPO - Nieuwsbrief okober 2019

Donderdag, 17 oktober 2019, 11:37

Zo maar een gedachte, een vraag:

Gaat het in het onderwijs over het proces of over het resultaat? Over de weg of bestemming? Over ‘wat heeft een kind?’ of over ‘wat heeft een kind nodig’? Wat is de bedoeling van (jouw) onderwijs?

  

passend onderwijs parade 2 0 langwerpig l

Parade 2.0 
Op woensdag 30 september 2020 vieren we met iedereen die werkzaam is in de scholen van PPO de aftrap van een nieuwe periode van samenwerken in de Leidse regio. De contouren van het programma en de locatie tekenen zich af. Houdt de mail en onze site in de gaten om je te laten informeren over ‘Waar? Wat? En hoe?’. Binnenkort komt er NIEUWS.

Weinig instroomruimte in speciale scholen 
Eerder dan andere jaren krijgen we berichten uit het speciaal en speciaal basisonderwijs dat de instroomruimte daar zeer beperkt is. Uitbreiding van capaciteit lijkt niet de oplossing: de ruimte die dan ontstaat zal weer snel gevuld zijn. Is dat de ontwikkeling die we willen?

Deze situatie stelt ons, de basisscholen, voor de opdracht én de uitdaging om uit te kijken naar andere mogelijkheden om kinderen tegemoet te komen in hun onderwijsbehoeften. Samen met de ouders en de leraar zal de IB-er op zoek moeten gaan naar nieuwe of andere mogelijkheden in de school zelf, bij het bestuur of bij een buurtschool in de kring. De onderwijsspecialist kan daarbij behulpzaam zijn. Ook het expertteam kan ingevlogen worden.

Het samenwerkingsverband denkt graag mee met initiatieven om te komen tot andere manieren van inrichting van het onderwijs waardoor meer maatwerk mogelijk is. Met schoolbesturen en kernteam willen we nadenken over facilitering van deze initiatieven. Dat is echter ingewikkeld. Niet omdat er geen middelen zijn, wel omdat het lastig is vast te stellen welke school of groep scholen extra faciliteiten krijgt en welke school het met de eigen ondersteuningsmiddelen moet doen. We willen met elkaar ook niet terug naar criteria in indicatoren of ‘de oude rugzak’, met een nieuw spektakel van bureaucratie tot gevolg.

Mooie initiatieven willen we graag honoreren. De vraag aan ons allen is wel: hoe doe je dat?

Overbruggingsarrangement
Voor kinderen die een TLV hebben, maar waarvoor nu geen plaats is in het speciaal (basis)onderwijs kan een overbruggingsarrangement worden aangevraagd. Met de extra middelen kan het onderwijs binnen de basisschool nog verder worden aangepast aan de behoefte van het kind.

Meer informatie? Vraag het je onderwijsspecialist.

Niet in beton gegoten - van Ondersteuningsplan naar Ontwikkelplan 2020 - 2024
Voor de zomer is bij alle kringen en bij ouders, leraren en bestuurders, input opgehaald voor ons nieuwe plan. We zijn aan de slag gegaan met al die opbrengsten en hebben daar voorlopig deze missie uit gedestilleerd:

De schoolbesturen binnen PPO regio Leiden werken samen om voor alle kinderen in de regio het recht op onderwijs waar te maken.

We stellen een aantal leidende principes vast die als uitgangspunt dienen voor ons ontwikkelplan. Het wordt geen plan dat voor 4 jaar ‘in beton gegoten’ wordt. Ontwikkeling staat centraal: ontwikkeling van kinderen, ontwikkeling van scholen én ontwikkeling van de samenwerkende schoolbesturen om te komen tot toekomstbestendig onderwijs. Dat zijn we aan onze leerlingen, die opgroeien in een snel veranderende wereld, verplicht. De ontwikkeling vóór blijven is een uitdaging, de ontwikkeling bijhouden is een must!

groei.png
Groeidocument en route naar ondersteuning 

In september heeft Parantion samen met PPO twee instructiebijeenkomsten groeidocument 2.0 georganiseerd voor intern begeleiders. De overgang is goed gegaan op een paar kleine ‘bugs’ na. Deze zijn inmiddels verholpen. Op de inlogpagina van het groeidocument worden nieuwsberichten geplaatst. Het laatste bericht was deze;

Donderdag 3 oktober 2019 is er een update van het Groeidocument 2.5.24 live gezet. Je hebt daar verder niets van gemerkt, maar er zijn wel een paar belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Het belangrijkste is dat een leerling weer actief gemaakt kan worden en dat bestanden weer gedownload kunnen worden. Omdat de meeste browsers zoals Chrome, Edge of Firefox werken met een geheugen (cache) is het van belang dat je dit geheugen even leegmaakt. Dat kan in de meeste gevallen met Ctrl+F5 in te typen of door via ‘instellingen’ de cache leeg te maken.

Flitsbijeenkomsten 2019-2020  
Voor 2019-2020 hebben we een divers aanbod van flitsbijeenkomsten op het programma staan. Een flitsbijeenkomst is een bijeenkomst van twee uur waarin je informatie krijgt over uiteenlopende thema's. Denk aan ‘Beïnvloed de groepsdynamiek’, ‘Groepsplanloos werken’, 'Maak jouw onderwijs geschikt voor begaafde kinderen' en ‘Een zachte landing in groep 3'. Bekijk het volledige aanbod op onze website.

Aanvraag subsidie voor versterken onderwijs aan kinderen met ontwikkelingsvoorsprong
Rond 18 november 2019 weten we of onze aanvraag voor subsidie bij OCW wordt gehonoreerd. We zijn positief gestemd.

Hoe zien de plannen eruit?
Onze plannen richten zich vooral op het versterken van het onderwijs in de onderbouw voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hoe eerder deze leerlingen in beeld zijn hoe beter hun toekomstperspectief is, mits we als scholen in staat zijn adequaat in te spelen op hun onderwijs- en ontwikkelbehoeften. Daar is kennis voor nodig bij leraren. Daar willen we graag een bijdrage aan leveren. Natuurlijk vraagt dat ook iets van schoolbesturen. Gemeenten hebben toegezegd om via het CJG-ouders en peuters begeleiding te bieden. Hiertoe worden ook JGT-ers en leidsters getraind

Zicht op Kwaliteit
We onderzoeken op dit moment hoe we het gesprek over de basisondersteuning op de scholen kunnen voeren. Welke informatie hebben we daarvoor nodig van de scholen en hoe organiseren we vervolgens de uitwisseling? We delen met jullie de uitkomsten van ons onderzoek en zullen voorstellen doen voor optimalisering.

Al jaren werken we met ‘Perspectief op school’, de digitale vragenlijst die veel informatie oplevert. Iedere directeur die POS goed invult, beschikt dankzij dit instrument over een compleet (wettelijk verplicht) Schoolondersteuningsprofiel van zijn school en een ouderrapport voor op de schoolwebsite. In het najaar ontvangen alle directeuren een oproep om via hun inloggegevens de lijst vragen up to date te maken zodat iedereen over actuele data beschikt.

Prettige kennismaking
Bijeenkomst nieuwe directeuren en ib-ers was een succes!

Veel directeuren en IB-ers hebben ervaring in andere regio’s. Ieder samenwerkingsverband is weer anders georganiseerd. Het is goed om te weten hoe wij in deze regio samenwerken, wat de leidende principes zijn en hoe we het geld verdelen zodat wij daadwerkelijk voor alle kinderen recht op onderwijs waar kunnen maken.

perspectief.png
Perspectiefproject in beeld
Enthousiast
Vorig jaar zijn de activiteiten van het Perspectiefproject van start gegaan. Zeven Leidse basisscholen werken in deze pilot samen om het perspectief van leerlingen met een laaf leerrendement te verbeteren. De leerlingen die deelnamen, hun ouders en de leraren waren enthousiast over de activiteiten en gaven aan veel geleerd te hebben. De intern begeleiders en directeuren van pilotscholen en uitvoerende organisaties deelden het enthousiasme en gaven ons ontwikkelpunten voor het tweede projectjaar aan.

Trots
Eind vorig schooljaar hebben we een film gemaakt over het Perspectiefproject. De film geeft een mooi beeld van de leerlingen, de leraren, de activiteiten en van de prettige samenwerking tussen de uitvoerende organisaties. Met elkaar mogen we trots zijn op wat we hebben bereikt. Bekijk hier de film.

Training Handelingsgerichte diagnostiek (HGD)
Vorig schooljaar is de pilot van het scholingstraject ‘Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) voor jonge kinderen in risicosituaties’ gestart. De deelnemers kwamen van 6 scholen en waren heel enthousiast. Voor dit schooljaar willen we alle scholen in de regio van PPO-regio Leiden de mogelijkheid bieden om deel te nemen.

Wie kan deelnemen?
De cursus is bedoeld voor de kleuterleerkrachten, de intern begeleider(s) en groep 3 leraren.

Wat leren de deelnemers?
De deelnemers kunnen hun kennis en vaardigheden gericht op diagnostisch kijken en handelen in de klas uitbreiden. De training is gericht op de praktijk. De deelnemers worden meegenomen worden in een HGD-traject en kunnen samen met de trainers een eigen casus doorlopen.

Planning en aanmelding
In november start een training voor leraren van groep 3.

Aanmelden?
Dat kan via onze website.  

De eerste bijeenkomst is 5 november 2019, aanmelden kan nog tot 30 oktober!

Begin 2020 start een training voor de leraren en intern begeleiders van groep 1 en 2. De intern begeleiders en directeuren krijgen de flyer voor de training in het voorjaar via de mail, ook zal de flyer op de website te vinden zijn.

Vragen?
Mail onze jonge kind specialist Joan Dool

SAVE THE DATE  10 februari 2020: Handelingsgericht arrangeren voor nieuwe directeuren en IB-ers. Hoogtepunten uit 5 eerdere bijeenkomsten op herhaling!

Waarom: Binnen ons samenwerkingsverband hebben we een groot aantal nieuwe directeuren en intern begeleiders mogen verwelkomen dit schooljaar. Sinds 2014 organiseren we Groeibijeenkomsten die elke keer druk bezocht en goed gewaardeerd zijn. Graag bieden we nieuwe directeuren en intern begeleiders de gelegenheid zich te verdiepen in Handelingsgericht Arrangeren.

We organiseren daarom een inhaalbijeenkomst met de hoogtepunten van 5 jaar HGA in samenwerkingsverband PPO regio Leiden! Mocht u gewoon uw kennis willen afstoffen en graag de hoogtepunten nog eens behandeld willen zien, dan bent u ook van harte welkom.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op onze website.

 

Agenda

Training HGD voor intern begeleiders en leerkrachten groep 3

5 November 2019 | 16:00 - 19:00 uur | Lees verder »

Flitsbijeenkomsten - Groepsdynamiek

6 November 2019 | 13:15 - 15:15 uur | Lees verder »

Jonge kind - Het stille kind

19 November 2019 | 19:00 - 21:00 uur | Lees verder »

Inspiratiemiddag: Ontwikkelingsvoorsprong en het Jonge Kind (0-6-jaar)

20 November 2019 | 13:30 - 17:00 uur | Lees verder »

OPR

26 November 2019 | 19:30 - 21:30 uur | Lees verder »